مقاله تاثير دور آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم طارم هاشمي در رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير دور آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم طارم هاشمي در رشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله عملکرد دانه
مقاله نيتروژن
مقاله دور آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دواتگر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه سطوح مختلف دور آبياري و مقادير نيتروژن برعملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم هاشمي، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقيقات برنج کشور در رشت به اجرا گذاشته شد. اثر سه سطح کود نيتروژن (صفر، ۶۰ و ۹۰ کيلوگرم در هکتار) و چهار دور آبياري (غرقاب دایم و ۵، ۱۰ و ۱۵ روز پس از ناپديد شدن آب از سطح مزرعه) با استفاده از آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد با افزايش مقدار کود نيتروژن وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، تعداد کل پنجه ها، درصد باروري پنجه ها، تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد دانه پر در خوشه افزايش معني داري داشتند. تاثير دورهاي مختلف آبياري برعملکرد بيولوژيک، تعداد کل پنجه، تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد دانه پر در خوشه تاثير معني داري داشت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد بيشترين مقدار عملکرد دانه برنج از تيمار غرقاب دايم و مصرف ۹۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد که اختلاف معني داري با تيمار ۱۰ روز يک بار آبياري و مصرف ۶۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار نداشت. بنابراين به نظر مي رسد با اعمال آبياري متناوب برنج به صورت ده روز يکبار و با مصرف کمتر کود نيتروژن تا ۶۰ کيلوگرم در هکتار مي توان بدون کاهش معني دار عملکرد، در مصرف آب و کود نيتروژن صرفه جويي به عمل آورد.