مقاله تاثير دور آبياري و کاربرد مقادير نيتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير دور آبياري و کاربرد مقادير نيتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت علوفه اي
مقاله دور آبياري
مقاله نيتروژن
مقاله راندمان مصرف آب
مقاله عملکرد علوفه خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سوخت آبنداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چراتي آرايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نودهي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير دور آبياري و مقادير مختلف کود نيتروژن برعملکرد ذرت علوفه اي (K.Sc704)، آزمايشي درسال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۸ به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بايع کلا (نکا) اجرا شد. عامل اصلي دور آبياري در چهار سطح (۱I، ۲I، ۳I و۴I که به ترتيب ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشت تبخيرکلاس A) و عامل فرعي نيتروژن (صفر، ۹۶ و ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن که به ترتيب معادل صفر، ۲۰۰ و۴۰۰ کيلوگرم اوره در هکتار) بود. نتايج نشان داد کمترين عملکرد وزن خشک و علوفه تر براي دور آبياري با ۱۵۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشت تبخير کلاس A حاصل شد. بيشترين عملکرد علوفه تر و کارآيي مصرف آب ماده خشک با دور آبياري ۱۲۵ ميلي متر به دست آمد. حداکثر کارآيي بيولوژيک مصرف آب و راندمان مصرف آب با دور آبياري ۱۲۵ ميلي متر و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A حاصل گرديد. کمترين عملکرد وزن خشک با ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A به دست آمد. ارتفاع بوته، وزن خشک در مترمربع، طول بلال، وزن علوفه تر در هکتار، راندمان مصرف آب، کارآيي مصرف آب ماده خشک، درصد آب نسبت به وزن خشک و کارآيي مصرف آب با مصرف ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بيشترين بود. حداکثر راندمان مصرف آب با ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A با مصرف ۱۸۴ کيلوگرم نيتروژن در هکتار حاصل شد، در حالي که عملکرد وزن خشک با ۷۵ ميلي متر تبخير از تشت کلاس A با همين مقدار نيتروژن حاصل گرديد.