مقاله تاثير دوزهاي مختلف كلوميفن سيترات بر مورفولوژي و تكثير سلول هاي استروماي آندومتر انساني در محيط كشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير دوزهاي مختلف كلوميفن سيترات بر مورفولوژي و تكثير سلول هاي استروماي آندومتر انساني در محيط كشت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندومتر انساني
مقاله سلول استروما
مقاله كشت سلول
مقاله كلوميفن سيترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: چوبساز فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كلوميفن سيترات در تحريك تخمك گذاري در زنان نابارور به كار مي رود، علي رغم تاثير مناسب آن در افزايش تعداد تخمك ها، ميزان باروري گزارش شده در طي مصرف آن پايين است. با توجه اهميت سلولهاي استروماي آندومتر انساني در تغييرات منتهي به لانه گزيني، اين مطالعه به منظور شناسايي تاثير دوزهاي مختلف كلوميفن سيترات بر مورفولوژي و تكثير اين سلول ها در شرايط آزمايشگاهي انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، ۷ نمونه آندومتر انساني در شرايط استريل و با روش مكانيكي خرد شده و سلول هاي استرومايي با روش هضم آنزيمي (كلاژناز) و عبور از صافي هاي سلولي و سانتريفيوژ، جدا شده و سپس با رنگ آميزي تريپان بلو، درصد زنده بودن و تعداد آنها تعيين گرديد. سلول هاي هر نمونه بطور مساوي به چهار گروه تقسيم شد. گروه كنترل فقط محيط كشت DMEM/F12 داراي آنتي بيوتيك و ۵% – FBS و گروه هاي آزمايش، محيط كشت و يكي از دوزهاي ۱، ۵ و ۱۰ ميكرومولار كلوميفن سيترات را به مدت دو هفته گرفتند. در آغاز و پايان كشت از سلولها عكس برداري و نهايتا با استفاده از آنزيم تريپسين (۰.۲۵%) سلول ها از كف ظرف كشت جمع آوري و مجددا زنده بودن و تعداد آن ها تعيين و گروهها مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: تغييرات مورفولوژيك در گروه كنترل و دوز ۱ ميكرومولار مشابه و شامل تبديل سلولهاي استرومال كروي به شكل فيبروبلاستي بود. دوزهاي ۵ و ۱۰ ميكرومولار كلوميفن سيترات مانع تكثير و تغييرات مورفولوژيك طبيعي اين سلول ها شدند. اختلاف معني داري بين اين دو گروه و گروه هاي كنترل و ۱ ميكرومولار مشاهده شد (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد گه تاثير كلوميفن سيترات بر سلولهاي استروماي آندومتر در محيط كشت وابسته به دوز بوده و دوزهاي بالاتر آن اثر مهار كننده دارند.