مقاله تاثير دو جدايه ايراني قارچ (Metarhizium anisopliae (Metschnikof.) Sorokin (Fungi: Ascomycota روي شته روسي گندم (Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hem.: Aphididae در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير دو جدايه ايراني قارچ (Metarhizium anisopliae (Metschnikof.) Sorokin (Fungi: Ascomycota روي شته روسي گندم (Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hem.: Aphididae در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته روسي گندم
مقاله قارچ بيمارگر
مقاله LT50
مقاله كنيدي
مقاله Metarhizium anisopliae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: غزوي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بغدادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي گرجان عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير دو جدايه (Metschnikof.) Sorokin Metarhizium anisopliae جدا شده از روي حشره کامل سر خرطومي حنايي خرما Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.) (DEMI001) و سخت بالپوش (Men.) Parandra caspica (DEMI002)، روي حشره کامل شته روسي گندم Diuraphis noxia در شرايط آزمايشگاهي مورد آزمون قرار گرفت. پس از تعيين غلظت هاي حداقل و حداکثر اين دو جدايه با غلظت هاي ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶ کنيدي در ميلي ليتر، با شش تکرار مورد آزمايش قرار گرفت و غلظت کشنده %۵۰ و %۹۰ محاسبه گرديد. پايين ترين غلظت کشنده %۵۰، ۱٫۷×۱۰۴ کنيدي در ميلي ليتر و مربوط به جدايه DEMI001 و بالاترين آن ۲٫۵×۱۰۶ کنيدي در ميلي ليتر و مربوط به جدايه DEMI002 بود. کمترين زمان لازم براي مرگ و مير ۵۰ درصد جمعيت مربوط به جدايه DEMI001 در غلظت ۱۰۵٫۵ کنيدي در ميلي ليتر، ۱٫۷۵±۰٫۶۴ روز بود. نتايج تجزيه واريانس ميزان مرگ و مير ايجاد شده توسط دو جدايه روي شته روسي گندم در سطح %۵ در روز ششم و دهم به صورت زير بود: در غلظت ۱۰۶ کنيدي در ميلي ليتر و در روز ششم، جدايه (%۳۲٫۲۲±۶٫۹۲) DEMI001، جدايه (%۲۲٫۲۸±۴٫۳۹) DEMI002 و در روز دهم در غلظت ۱۰۶ کنيدي در ميلي ليتر، جدايه (%۴۱٫۹±۶٫۴۲) DEMI001، جدايه (%۲۸±۴٫۷۸) DEMI002 اختلاف معني دار بود.