مقاله تاثير دو داروي رمي فنتانيل و سوفنتانيل در وضعيت بهبود بيماران مورد عمل لاپاروسكوپي، تا احراز شرايط ترخيص از واحد ريكاوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير دو داروي رمي فنتانيل و سوفنتانيل در وضعيت بهبود بيماران مورد عمل لاپاروسكوپي، تا احراز شرايط ترخيص از واحد ريكاوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمي فنتانيل
مقاله سوفنتانيل
مقاله كله سيستكتومي لاپاروسكوپيك
مقاله تهوع و استفراغ پس از عمل
مقاله درد پس از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: موثقي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رمي فنتانيل و سوفنتانيل دو دارو يا خواص مختلف فارماكوكينتيك هستند.
هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير دو داروي رمي فنتانيل و سوفنتانيل بر وضعيت بهبود بيماران در واحد ريكاوري است.
مواد و روش ها: در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده، ۸۴ بيمار مونث با كلاس ۱ و ۲ ASA با محدوديت سني ۱۷-۴۱ سال كه كانديداي عمل كله سيستكتومي لاپاروسكوپيك در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بودند به صورت تصادفي بر حسب نوع مخدر دريافتي حين عمل در يكي از دو گروه سوفنتانيل (تعداد (۴۳= و يا رمي فنتانيل (تعداد (۴۱= قرار گرفتند و وضعيت هموديناميك، بروز تهوع و استفراغ و نياز به درمان آنها و شدت درد پس از عمل و نياز به درمان آن مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: بين ميانگين سن و كلاس بيهوشي بيماران اختلاف معني داري وجود نداشت.
ميانگين طول مدت عمل در گروه سوفنتانيل به ميزان معني داري از گروه رمي فنتانيل طولاني تر بود (به ترتيب ۸۸٫۸۱±۷۸٫۶۵۳ در برابر ۴۹٫۳۶±۳۶٫۳۱۳ دقيقه، (p=0.005.
ضربان قلب پس از عمل در هر دو گروه افزايش معني داري نسبت به مقادير پيش از عمل داشت (در گروه سوفنتانيل ۷۹٫۳۰±۹٫۳۹۲ در برابر ۸۵٫۰۲±۸٫۰۹۶ ضربه در دقيقه و در گروه رمي فنتانيل ۷۹٫۱۷±۷٫۶۲۹ در برابر ۸۳٫۹۸±۸٫۷۷۴ ضربه در دقيقه).
شدت درد پس از عمل و نياز به درمان آن بين دو گروه اختلاف معني داري نداشت.
بروز تهوع در گروه سوفنتانيل به ميزان معني داري از گروه رمي فنتانيل بيشتر بود (به ترتيب %۵۵٫۸۱ در برابر %۴۰٫۴۸، (p=0.005، اما اختلاف معني داري بين بروز و عدم بروز استفراغ و نياز به درمان تهوع و استفراغ بين دو گروه وجود نداشت.
بحث: استفاده از رمي فنتانيل در بيهوشي براي عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاروسكوپيك در مقايسه با سوفنتانيل در دوران پس از عمل با اختلافات اندكي همراه است.