مقاله تاثير دو گونه از قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در كاهش سميت كادميوم در گياه گوجه فرنگي با سطوح مختلف فسفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير دو گونه از قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در كاهش سميت كادميوم در گياه گوجه فرنگي با سطوح مختلف فسفر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كادميوم
مقاله قارچهاي ميكوريز
مقاله فسفر
مقاله گوجه فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اسكويي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغرزاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان سيروس شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از آب فاضلابها، برخي کودهاي شيميايي و حشره کشها در اراضي کشاورزي در ساليان اخير سبب مشکلاتي مبني بر تجمع فلزات سنگين در خاک و محصولات کشاورزي شده است. امروزه براي حل اين معضل از روشهاي بيولوژيك استفاده مي شود. به همين دليل در يک آزمايش گلخانه اي گياه گوجه فرنگي رقم سلطان با سه عامل، سطوح فسفر شامل (۰، ۲۰، ۴۰ ميليگرم فسفر در ليتر)، سطوح کادميوم شامل (۰٫۰۲، ۵، ۱ ميليگرم در ليتر) و تلقيح با قارچهاي ميكوريزي شامل (گلوموس اتونيکاتوم و گلوموس ورسي فرم) و همچنين بدون تلقيح قارچهاي ميكوريز بعنوان گياه شاهد داخل ماسه استريل و طرح آزمايشي در قالب فاكتوريل بر پايه بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. نتايج تجزيه آماري نشان داد که اثر اصلي فسفر به طور معني دار سبب افزايش درصد کلنيزاسيون ريشه به قارچهاي ميكوريز و سبب کاهش غلظت کادميوم بخش ريشه، بخش هوايي و ميوه گياه شد. افزايش کادميوم درصد كلنيزاسيون ريشه گياه به قارچهاي ميكوريز را به طور معني دار کاهش داده و غلظت کادميوم بخش ميوه، ريشه و بخش هوايي گياه را نيز در سطح احتمال يک درصد افزايش پيدا كرد. اثر اصلي قارچ نه تنها اثر معني داري مثبت روي درصد كلنيزاسيون ريشه گياه به قارچهاي ميكوريز و غلظت کادميوم بخش ريشه داشته بلکه اثر معني دار منفي نيز روي غلظت کادميوم ميوه و بخش هوايي گياه در سطح احتمال يک درصد داشت. اثرات متقابل قارچ × کادميوم بر روي درصد كلنيزاسيون ريشه گياه به قارچهاي ميكوريز، غلظت کادميوم بخش ميوه و بخش هوايي گياه معني دار شد (P<0.01). اثرات متقابل قارچ × فسفر هم در سطح احتمال يک درصد بر روي درصد كلنيزاسيون ريشه گياه به قارچهاي ميكوريز معني دار به دست آمد. اثرات متقابل کادميوم × فسفر هم در سطح احتمال يک درصد بر روي غلظت کادميوم بخش ميوه و غلظت کادميوم بخش هوايي گياه معني دار شد. بررسي روابط همبستگي بين پارامترهاي مورد اندازه گيري نشان داد که درصد كلنيزاسيون ريشه گياه به قارچهاي ميكوريز همبستگي منفي و معني دار با غلظت کادميوم بخش ميوه و بخش هوايي گياه داشت (P<0.05). همچنين همبستگي مثبت بين غلظت کادميوم ميوه با غلظت کادميوم بخش هوايي و ريشه گياه در سطح احتمال يک درصد مشاهده شد. غلظت کادميوم ريشه گياه نيز همبستگي مثبت با غلظت کادميوم بخش هوايي گياه داشت (P<0.01). با توجه به نتايج حاصل مي توان با تلقيح قارچهاي ميكوريز در مکانهاي آلوده به عناصر سنگين سميت اين عناصر را در گياهان کاهش داد. همچنين مي توان سطح دوم فسفر را که ۲۰ کيلوگرم فسفر در هکتار کمتر از مقدار توصيه شده براي کشت گوجه فرنگي مي باشد، بدون اختلال در کيفيت ميوه و فعاليت قارچهاي ميكوريز در خاکهاي زراعي بعد از آزمايش در مزرعه و گرفتن نتيجه مشابه توصيه نمود.