مقاله تاثير ديدگاه اخلاقي مديران مالي بر كيفيت گزارش هاي مالي شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ديدگاه اخلاقي مديران مالي بر كيفيت گزارش هاي مالي شركت ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزارش هاي مالي
مقاله آرمانگرا
مقاله نسبي گرا
مقاله اخلاق در حسابداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي ديلمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حسابداران مسووليت حساس و دشواري درتفسير مبادلات و ارايه آنها به شكل گزارش هاي مالي كه قابل استفاده براي گروههاي ذينفع جهت ارزيابي عملكرد شركتها دارند. بنابراين انجام اعمال حرفه اي غيراخلاقي شامل ارايه اطلاعات مالي با كيفيت نامطلوب و مقلوب مي تواند اعتماد عموم را به حسابداران از بين برده و به حيثيت كل حرفه لطفه وارد سازد. با افزايش توجه جهاني به مبحث اخلاق و نيز اهميت كيفيت اطلاعات در حرفه حسابداري، در اين تحقيق سعي شده است تا گوشه اي از خلا تحقيقاتي موجود در تبيين اثر ديدگاه اخلاقي مديران مالي بر كيفيت گزارش هاي مالي پرشود.
روش كار: در اين تحقيق، ديدگاه اخلاقي مديران مالي با استفاده از پرسشنامه موقعيت اخلاقي سنجيده شد. سپس، ضابطه كيفيت گزارشگري مالي با استفاده از متغيرهاي مشاهده پذير كمي شد. در نهايت، اثر ديدگاه اخلاقي مديران مالي بر كيفيت اطلاعات در ۱۰۵ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت. براي داده پردازي نيز از روش الگوي معادلات ساختاري، مبتني بر روش حداقل مربعات جزيي استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج تحليل آماري نشان مي دهد كه ديدگاه اخلاقي مديران بر كيفيت گزارش هاي مالي موثر است به طوري كه ۱۸% تغييرات اين متغير را تبيين مي نمايد. به علاوه، آرمان گرايي اثر مثبت معني داري بر كيفيت گزارش هاي مالي دارد.
نتيجه گيري: با توجه به اثر مثبت ديدگاه آرمانگراي مديران بر كيفيت اطلاعات مالي، بنظر مي رسد ضروري است كه نهادهاي حرفه اي و مراجع مسول درجهت تقويت آرمان گرايي مديران و درنتيجه، ارتقاي كيفيت گزارش هاي مالي برنامه ريزي نمايند.