مقاله تاثير ديکلوفناک سديم موضعي بر روي اثرات کاهش دهنده فشار داخل چشمي لاتانوپروست در افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ديکلوفناک سديم موضعي بر روي اثرات کاهش دهنده فشار داخل چشمي لاتانوپروست در افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديکلوفناک سديم
مقاله لاتانوپروست
مقاله فشار داخل چشمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پناهي رخشنده
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري ميلاني اميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: با توجه به مصرف گسترده لاتانوپروست در درمان گلوکوم و با توجه به افزايش روزافزون استفاده از داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي درچشم پزشکي اين سوال مهم پيش مي آيد که تاثير اين داروها بر اثرات کاهنده فشار داخل چشمي لاتانوپروست چيست؟ هدف ما بررسي تاثير ديکلوفناک سديم موضعي برروي فشار داخل چشمي درصورت مصرف همزمان با لاتانوپروست و نيز درصورت استفاده بدون همراهي با لاتانوپروست در افراد فاقد گلوکوم مي باشد.
روش بررسي: ۴۲ چشم از ۲۱ فردفاقد گلوکوم وارد مطالعه شدند. ابتدا به مدت ۴ هفته براي يک چشم افراد وارد شده به مطالعه قطره چشمي لاتانوپروست ۰٫۰۰۵ درصد وبراي چشم ديگر قطره چشمي اشک مصنوعي تجويز شد. سپس به مدت دو هفته براي هر دو چشم قطره چشمي ديکلوفناک سديم ۱/ درصد تجويز شده ميزان تغييرات متوسط فشار داخل چشمي در هر گروه مورد بررسي قرارگرفت. سپس استفاده از ديکلوفناک سديم براي دو هفته قطع شده، ميزان تغييرات متوسط فشار داخل چشمي در هر گروه مجددا مورد مقايسه قرارگرفت.
يافته ها: در مصرف همزمان لاتانوپروست با ديکلوفناک سديم متوسط فشار داخل چشمي از ۱۴٫۳۸±۱٫۷۱ ميليمترجيوه قبل از تجويز ديکلوفناک سديم به ۱۵٫۵۲±۲٫۱۷ ميليمترجيوه بعد از تجويز ديکلوفناک سديم به صورت معني داري افزايش يافت. (P=0.03) درچشم ديگر افراد متوسط فشار داخل چشمي بعد از مصرف ديکلوفناک از ۱۵٫۳۳±۱٫۹۸ ميليمتر جيوه به ۱۴٫۸۱±۱٫۹۴ ميليمتر جيوه کاهش يافت که اين مقدار از نظر آماري معني دار نبود (P=0.20).
نتيجه گيري: مصرف همزمان ديکلوفناک سديم ۱/ درصد ولاتانوپروست موجب کاهش اثرات کاهنده فشار داخل چشمي اعمال شده توسط لاتانوپروست مي شود درحالي که مصرف ديکلوفناک سديم بدون همراهي با لاتانوپروست تاثيرچنداني بر فشار داخل چشمي ندارد.