مقاله تاثير رالوفن بر روي ليپيدهاي سرم در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير رالوفن بر روي ليپيدهاي سرم در زنان يائسه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله رالوفن
مقاله ليپيد سرم
مقاله يائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري زينت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: تيره دست فائقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رالوکسي فن بطور گسترده جهت پيشگيري از عوارض يائسگي به کار مي رود، با توجه به بالا بودن سطح ليپيدهاي سرم در زنان يائسه که از فاکتورهاي خطر بيماريهاي قلبي عروقي مي باشد و وجود تناقضاتي درباره تاثير رالوکسي فن بر سطح ليپيدهاي سرم، اين مطالعه به منظور تعيين اثر رالوکسي فن (رالوفن) بر سطح ليپيدهاي سرم زنان يائسه انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مداخله اي از نوع قبل و بعد روي ۵۰ زن يائسه مراجعه کننده به درمانگاه منوپوز بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل در سال ۱۳۸۷ انجام شد. بيماران با سن ۴۵ تا ۶۰ سال و گذشت حداقل ۱ سال از تاريخ آخرين قاعدگي مورد بررسي قرار گرفتند. هرگونه تاريخچه کانسر، خونريزي غير طبيعي رحمي يا هر نوع اختلال انعقادي، استفاده از آندروژن، کورتيکواستروئيد، استروژن، اختلال عملکرد کليه، بيماري کبدي مزمن يا حاد، تاريخچه ترومبوز وريدهاي عمقي و بيماري قلبي و عروقي بعنوان معيارهاي خروج از مطالعه درنظر گرفته شد. افراد مورد مطالعه به مدت ۳ ماه تحت درمان با رالوفن (ساخت کارخانه ابوريحان) به مقدار ۶۰ ميلي گرم در روز قرار گرفتند سطح ليپيدها سرم نيز در ۳ نوبت قبل از شروع درمان، يک ماه و سه ماه بعد از شروع درمان اندازه گيري و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۵۳٫۲±۳٫۷ سال بود که بطور متوسط ۶ سال از آخرين قاعدگي آنها گذشته بود. ميانگين سطح تري گليسريد سرم زنان يائسه قبل از درمان (۱۵۹٫۶±۳۶٫۱ ميلي گرم در دسي ليتر) بود، يک ماه بعد از درمان (۱۶۲٫۹±۳۴٫۸ ميلي گرم در دسي ليتر) و سه ماه بعد از درمان (۱۷۰٫۸±۴۱٫۷ ميلي گرم در دسي ليتر) شد که اين اختلاف معني دار بود (p=0.012). همچنين ميانگين سطح کلسترول سرم زنان يائسه قبل از درمان (۱۹۳٫۶±۲۲٫۲ ميلي گرم در دسي ليتر) بود، يک ماه بعد از درمان (۱۹۸٫۶±۲۴٫۹ ميلي گرم در دسي ليتر) و سه ماه بعد از درمان (۲۰۲٫۱±۲۶٫۷ ميلي ليتر در دسي ليتر) شد که اختلاف معني داري مشاهده شد (p=0.000). ميانگين سطح LDL سرم زنان يائسه قبل از درمان (۱۱۴٫۶±۲۸٫۳ ميلي گرم در دسي ليتر) بود، يک ماه بعد از درمان به (۱۱۸٫۸±۲۹٫۶ ميلي گرم در دسي ليتر) و سه ماه بعد از درمان به (۱۱۳٫۹±۲۶٫۷ ميلي گرم در دسي ليتر) رسيد که اين اختلاف معني دار نبود. همچنين ميانگين سطح HDL سرم زنان يائسه قبل از درمان (۴۷٫۸±۹٫۳ ميليگرم در دسي ليتر) بود، يک ماه بعد از درمان (۴۶٫۷±۸٫۵ ميلي گرم در دسي ليتر) و سه ماه بعد از درمان (۴۸٫۲±۵٫۸ ميلي گرم در دسي ليتر) شد اختلاف معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که درمان با رالوفن تاثير مشخصي بر سطح ليپيدهاي سرم ندارد و افزايش تري گليسيريد و کلسترول در محدوده نرمال و حدمرزي مي باشد که اهمييت باليني ندارد.