مقاله تاثير راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي روان شناختي کارکنان امور مالياتي استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي روان شناختي کارکنان امور مالياتي استان گيلان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي روان شناختي
مقاله راهبردهاي مديريتي
مقاله کارکنان
مقاله امور مالياتي استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ديزگاه مراد
جناب آقای / سرکار خانم: فرحبد فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر براي پاسخ گويي به اين مساله انجام شد که تاثير راهبردهاي مديريتي را در توانمندسازي روان شناختي کارکنان امور مالياتي استان گيلان را مورد ارزيابي قرار دهد. به اعتقاد توماس و ولتهوس توانمندسازي روان شناختي يک عامل انگيزشي دروني است که منعکس کننده نقش فعال کارکنان در سازمان ها است. در اين مطالعه توانمندسازي روان شناختي بر اساس رويکرد ارگانيکي و با استفاده مدل توماس و ولتهوس که داراي پنج بعد احساس شايستگي، احساس معنادار بودن، احساس موثر بودن، احساس انتخاب و اعتماد است مورد سنجش قرار مي گيرد. به نظر مي رسد استفاده از راهبردهاي مديريتي و ابعاد آن شامل: اعتماد سازي، تشکيل گروه هاي کاري، آگاهي از نتايج کار، استقلال و آزادي عمل کارکنان، وجود جو مشارکتي و ميزان اطلاعات افراد در توانمند سازي آن ها مثمر ثمر باشد.
جامعه آماري اين پژوهش شامل ۷۲۰ نفر از کارکنان امور مالياتي استان گيلان است که داده هاي مطالعه با استفاده از جدول مورگان از ميان ۱۵۰ نفر از کارکنان امور مالياتي استان گيلان حاصل شده است. به دليل آن که اطلاعات کل جامعه آماري در اختيار محققين قرار نگرفت، بنابراين جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد با اين حال جهت نمونه گيري مناسب در تحقيق حاضر از روش چند مرحله اي استفاده شده است که در مرحله اول تعداد خوشه ها و سپس تعداد طبقه هاي نسبي هر خوشه مشخص گرديده است. روش جمع آوري داده ها در اين مطالعه ميداني بوده و ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه است. از آن جايي که مقياس متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق فاصله اي هستند لذا از آزمون F براي آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است و با توجه به اينکه محقق به دنبال اين بود که ميزان سطوح مختلف متغير مستقل بر متغير وابسته را بررسي نموده و سطح مطلوب راهبردهاي مديريتي را در توانمندسازي روان شناختي کارکنان برآورد نمايد لذا از تحليل واريانس يک عامله براي اين امر استفاده به عمل آمد.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که با اطمينان ۹۵ درصد مي توان گفت که تاثير سطوح راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي روان شناختي کارکنان مالياتي استان گيلان متفاوت است. با توجه به اين که وجود اختلاف معناداري در تاثير سطوح متفاوت راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي روان شناختي کارکنان مالياتي استان گيلان مشخص گرديد، در آزمون دانکن نيز مشاهده شد که بين تاثير سطوح پايين و متوسط راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي روان شناختي کارکنان مالياتي استان گيلان تفاوت معناداري وجود نداشته ولي مابين دو سطح فوق با سطح بالاي راهبردهاي مديريتي تفاوت معنادار است و بيشترين ميزان توانمندسازي روان شناختي کارکنان در سطح بالاي راهبردهاي مديريتي قابل مشاهده است که در همين راستا پيشنهاداتي نيز در اين مطالعه ارايه شده است.