مقاله تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس ناامني زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس ناامني زنان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس ناامني
مقاله پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي
مقاله ترس از قرباني شدن
مقاله دانشگاه اصفهان
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودمولايي كرماني بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته، بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس ناامني زنان در ابعاد مالي، جاني، فکري و حقوقي و همچنين احساس قرباني شدن آنان در جامعه آماري دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان بوده است که از ميان آنان ۳۷۰ نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. روش آماري به کار رفته، شامل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير بوده و براي محاسبه ضرايب مسير، از برآوردهاي روش آموس استفاده شده است.
بر اساس نتايج به دست آمده، احساس ناامني زنان با احساس قرباني شدن آنان رابطه مستقيم دارد، همچنين بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي (تلويزيون و مجلات) و احساس ناامني زنان همبستگي منفي وجود دارد؛ به اين ترتيب که هر چه استفاده افراد از اين رسانه ها بيشتر باشد احساس ناامني آنان کمتر مي شود. ميزان تحصيلات والدين نيز با احساس ناامني رابطه دارد.