مقاله تاثير رطوبت خاك در خاك ورزي اوليه و سرعت پيشروي در عمليات ديسك زني بر عملكرد هرس بشقابي به عنوان خاك ورز ثانويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير رطوبت خاك در خاك ورزي اوليه و سرعت پيشروي در عمليات ديسك زني بر عملكرد هرس بشقابي به عنوان خاك ورز ثانويه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ورزي
مقاله هرس بشقابي
مقاله رطوبت خاک
مقاله سرعت پيشروي
مقاله مقاومت کششي
مقاله نرم سازي خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشادصدقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: لغوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير رطوبت خاك در خاك ورزي اوليه و سرعت پيشروي در عمليات ديسك زني بر پارامترهاي عملكردي هرس بشقابي افست در يك خاك لوم رسي سيلتي بود. در اجراي اين تحقيق، ابتدا تاثير سطوح مختلف رطوبت خاك (۱۲-۱۴، ۱۴-۱۶ و ۱۶-۱۸ درصد بر مبناي وزن خشك) بر اندازه كلوخ هاي خاك ايجاد شده در عمليات شخم با گاوآهن برگردان دار را بررسي نموده و سپس با استفاده از آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور سرعت حركت در سه محدوده ۳-۵، ۵-۷ و ۷-۹ كيلومتر در ساعت و فاكتور اندازه كلوخ هاي خاك ايجاد شده در اثر شخم بر حسب قطر متوسط وزني كلوخ ها در سه سطح ۳۱، ۴۱ و ۴۷ ميلي متر، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار، عملكرد هرس بشقابي به عنوان خاك ورز ثانويه در شرايط مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. براي ارزيابي عملكرد هرس بشقابي، كميت هاي مقاومت كششي در واحد عرض كار، توان مالبندي لازم، ميزان لغزش چرخ هاي محرك تراكتور و ميزان نرم سازي خاك توسط هرس بشقابي، در هر يك از تيمار هاي آزمايشي اندازه گيري و مورد مقايسه آماري قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد كه افزايش سرعت پيشروي بطور معني داري باعث افزايش مقاومت كششي و توان مالبندي لازم هرس بشقابي گرديد. ميزان لغزش چرخ هاي محرك تراكتور، بطور معني داري تحت تاثير سرعت و اندازه كلوخ هاي خاك و اثرات متقابل آنها بود. سطوح مختلف رطوبت خاك، در درجه اول عامل موثري در اندازه و سختي كلوخ هاي ايجاد شده بوسيله شخم اوليه، و در درجه دوم با توجه به نوع كلوخ هاي ايجاد شده، بر ميزان نرم سازي خاك توسط هرس بشقابي بود. بطور كلي رطوبت خاك در محدوده ۱۶-۱۸ درصد بر پايه وزن خشك (%۹۱ رطوبت حد پايين خميري خاك مزرعه آزمايشي) در زمان خاك ورزي اوليه با گاوآهن برگردان دار و سرعت پيشروي ۵-۷ كيلومتر در ساعت در عمليات ديسك زني، شرايط بهتري را براي عملكرد مناسب هرس بشقابي فراهم نمود.