مقاله تاثير رفتاردرماني شناختي بر تسريع بهبود جسمي زنان پس از جراحي هيستركتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۹۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير رفتاردرماني شناختي بر تسريع بهبود جسمي زنان پس از جراحي هيستركتومي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتاردرماني شناختي
مقاله جراحي هيستركتومي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف پور ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جراحي هيستركتومي يكي از رايج ترين جراحي هاي زنان است. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي نقش رفتار درماني شناختي در تسريع بهبود جسمي بيماران پس از جراحي هيستركتومي بود.
روش: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، ۲۰ آزمودني كانديد عمل جراحي هيستركتومي به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جاي داده شدند. رفتار درماني شناختي پيش از جراحي در طول ۸ جلسه براي گروه آزمايش آموزش داده شد و پس از عمل جراحي، هر دو گروه از لحاظ تسريع بهبود جسمي يعني ميزان دوز داروي مسكن مصرفي، تعداد روزهاي بستري در بيمارستان و بازگشت به فعاليت هاي روزمره بررسي شدند. داده هاي پژوهش به كمك آزمون آماري T براي دو گروه مستقل تحليل شد.
يافته ها: رفتار درماني شناختي در مورد بيماران كانديداي هيستركتومي در گروه آزمايش، فرآيند بهبود بدني را به طور معني داري تسريع كرد و ميزان درد و مصرف مسكن را پايين آورد.
نتيجه گيري: رفتار درماني شناختي در جهت شناسايي و تغيير شناخت هاي منفي عمل مي كند و باعث تسريع بهبود، كاهش درد و مصرف داروهاي مسكن پس از جراحي هيستركتومي مي شود.