مقاله تاثير رفتارهاي حمايتي بر روند درد زايمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۴ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير رفتارهاي حمايتي بر روند درد زايمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي حمايتي
مقاله درد زايمان
مقاله پيشرفت درد زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده چرندابي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در گذشته در طول درد زايمان، مادران به طور سنتي توسط زنان ديگر حمايت مي شدند. با وجود اينكه در دهه هاي اخير مساله حمايت مداوم از زنان در طول درد زايمان در بيمارستان هاي سراسر جهان مطرح مي باشد، ولي اين اقدام به جاي يك امر معمول به يك استثنا تبديل شده است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير رفتارهاي حمايتي در مقايسه با مراقبت هاي معمول بر روند درد زايمان صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي بر روي ۸۰ زن نخست زاي كه به علت درد زايمان و يا پارگي كيسه آب به بيمارستان وليعصر زنجان مراجعه كرده بودند، انجام شد. ابتدا نمونه ها به روش مبتني بر هدف انتخاب و سپس به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمون رفتارهاي حمايتي توسط يک ماما انجام گرفت. گروه شاهد فقط مراقبت هاي معمول را دريافت کردند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامه و مقياس سنجش درد (مقياس ديداري درد) استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي تي تست، مجذور کاي، من ويتني صورت گرفت. ۰٫۰۵ سطح معني داري داده ها در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه، ميانگين شدت درد بين دو گروه آزمون و شاهد در سه موقعيت (ديلاتاسيون ۵، ۷ سانتي متري و کامل)، اختلاف آماري معني داري داشت (P<0.001). در گروه آزمون طول مدت فاز فعال درد زايمان (P=0.001) و مرحله دوم زايمان در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري کمتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد، رفتارهاي حمايتي مداوم در روند درد زايمان، باعث پيشرفت سريع تر و كاهش شدت درد مي شود. لذا گنجاندن آموزش اين قبيل مهارت ها در برنامه هاي آموزشي دانشجويان مامايي و استفاده آن توسط كادر درماني ضروري به نظر مي رسد.