مقاله تاثير رفتار شهروندي سازماني بر کيفيت خدمات (مطالعه موردي: آژانس هاي مسافرتي شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۲ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير رفتار شهروندي سازماني بر کيفيت خدمات (مطالعه موردي: آژانس هاي مسافرتي شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله کيفيت خدمات
مقاله اعتماد
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سيداميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوثرنشان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل تاثير مثبت و مستقيم رفتار شهروندي سازماني بر کيفيت خدمات ارايه شده و به تبع آن بر سودآوري سازمان، توجه به اين گونه رفتارها مي تواند يکي از راههاي افزايش اثربخشي سازمانها باشد که تاکنون بدان توجه چنداني نشده است. به طور کلي هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني (OCBs) و رضايت شغلي و اعتماد کارکنان نسبت به مديران و نيز کيفيت خدمات ادراک شده توسط مشتريان در آژانسهاي مسافرتي شهر تهران مي باشد. به منظور بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير مستقل و ادراک مشتري از کيفيت خدمات، به عنوان متغير وابسته، و نيز رضايت و اعتماد کارکنان به عنوان متغير مستقل و رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير وابسته، از آزمون همبستگي استفاده شده است. همچنين از آزمون رگرسيون براي بررسي ميزان تاثير رضايت شغلي و اعتماد بر روي رفتار شهروندي سازماني و نيز ميزان تاثير رفتار شهروندي سازماني بر روي کيفيت خدمات استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رضايت شغلي و اعتماد کارکنان نسبت به مديران رابطه معني داري با OCBs دارد و همچنين OCBs نيز رابطه مثبتي با کيفيت خدمات ادراک شده توسط مشتري دارد.