مقاله تاثير رفلكسولوژي بر اضطراب زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير رفلكسولوژي بر اضطراب زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفلكسولوژي
مقاله اضطراب
مقاله زنان نخست زا
مقاله نبض
مقاله فشار خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زنان نخست زا غالبا در هنگام زايمان به دليل ترس از درد زايمان دچار اضطراب شديدي مي شوند كه همين اضطراب، سبب كاهش شانس زايمان طبيعي در آنان مي شود. با توجه به آمار بالاي سزارين، در جامعه ايران تلاش در جهت افزايش زايمان هاي طبيعي از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از اين تحقيق، تعيين تاثير رفلكسولوژي برسطح اضطراب، نبض و فشارخون هنگام زايمان در زنان نخست زا بوده است.
روش بررسي: اين تحقيق، يك مطالعه مداخله اي است كه در مورد ۷۰ نفر (۳۵ نفر گروه شاهد و ۳۵ نفر گروه آزمون) خانم باردار نخست زاي مراجعه كننده به اتاق درد بيمارستان افضلي پور كرمان در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ انجام گرفته است. افراد مورد پژوهش در هفته ۳۷ بارداري يا بيشتر بودند و ديلاتاسيون سرويكس آن ها ۴-۳ سانتي متر بود، گروه آزمون به مدت ۲۰ دقيقه تحت روش رفلكسولوژي قرار گرفتند. در افراد گروه شاهد نيز به مدت۲۰ دقيقه نقطه ديگري (ساق پاهاي آن ها) ماساژ داده شد. سطح اضطراب قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه توسط پرسشنامه اشپيلبرگر اندازه گيري شد. علاوه بر اين نبض و فشار خون افراد نيز قبل و بعد از مداخله مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: قبل از مداخله، سطح اضطراب در هر دو گروه يكسان بود (P=0.85) اما پس از مداخله سطح اضطراب در گروه آزمون به طور معناداري نسبت به گروه شاهد كاهش يافت (P<0.001). اين در حالي است كه بين دو گروه تفاوت آماري معناداري از جهت نبض (P=0.44) و فشارخون (P=0.59) مشاهده نشد.
نتيجه گيري: رفلكسولوژي باعث كاهش سطح اضطراب هنگام زايمان مي شود. با توجه به آسان، ارزان و غيرتهاجمي بودن اين روش، استفاده از آن به خصوص در مورد زنان نخست زا توصيه مي شود.