مقاله تاثير روابط سازماني و پايگاه طبقاتي بر تمايل به مشارکت سياسي جوانان شهر خورموج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير روابط سازماني و پايگاه طبقاتي بر تمايل به مشارکت سياسي جوانان شهر خورموج
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط سازماني
مقاله پايگاه طبقاتي
مقاله مشارکت سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نيا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي مشارکت سياسي را تقبل آگاهانه انجام بخشي از امور در شکل همکاري از روي رغبت به قصد بهبود و بهسازي زندگي اجتماعي مي دانند. مشارکت در اين تعبير مي تواند اشکال و درجات گوناگوني نظير همکاري و همياري، همبستگي، انطباق، سازگاري، پذيرش، انقياد و شيفتگي داشته باشد. از اين رو تشويق به مشارکت و تسهيل در فرآيند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعي بوده است و آن را فرآيندي مي دانند که در طول زمان روي مي دهد و همواره در حال تکوين و تکرار و تداوم بوده است و در خلال آن استعداد هاي افراد از طريق هم کنشي با ديگران متبلور شده و به خوديابي و در نتيجه مسووليت پذيري نايل مي آيد.
روش تحقيق با استفاده از روش پيمايش و از طريق ابزار پرسش نامه انجام شد. جامعه آماري مورد مطالعه شهر خورموج مي باشد. تعداد ۳۴۱ نفر جوان از جامعه آماري به عنوان نمونه معرف به شيوه تصادفي سيستماتيک براي مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوري براي روايي و آلفا کرونباخ براي پايايي ابزار تحقيق استفاده به عمل آمد و از روش هاي آماري تحليل واريانس دو طيفه براي آزمون فرضيات و تکنيک تحليل مسير براي سنجش مدل تحقيق استفاده شد.
يافته ها و نتيجه گيري بر اساس يافته هاي تحقيق رابطه معناداري بين اثر تعاملي دو متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي و روابط سازماني با ميزان تمايل به مشارکت سياسي جوانان وجود دارد. به اين معنا که هر چه پايگاه ـ اقتصادي جوانان بالاتر باشد و از طرفي هم نوع روابط آن ها بيشتر باشد، ميزان تمايل آن ها به مشارکت سياسي نيز بالاتر خواهد بود. نتيجه مذکور بر اساس آزمون تحليل واريانس دوعاملي تاييد و مورد پذيرش مي باشد.