مقاله تاثير روان نمايشگري بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس بيماران مبتلا به اسکيزوفرنياي نوع يک و دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير روان نمايشگري بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس بيماران مبتلا به اسکيزوفرنياي نوع يک و دو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان نمايشگري
مقاله اسکيزوفرنیاي نوع يک
مقاله اسکيزوفرنياي نوع دو
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي سوران
جناب آقای / سرکار خانم: برهمند اوشا
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنيا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اختلال در مهارت هاي اجتماعي ويژگي بارز بيماران اسکيزوفرنياک است. هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي تاثير روان نمايشگري بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرنياي نوع I و II مي باشد.
 روش بررسي: در اين مطالعه تجربي و مداخله اي از بين بيماران مرد مبتلا به اسکيزوفرنيا که در طول شش ماه اول سال ۱۳۸۴ در بخش هاي اعصاب و روان بيمارستان روانپزشکي ايثار شهر اردبيل بستري بودند، ۸۰ نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و به صورت تصادفي تعادلي به چهار گروه ۲۰ نفره تخصيص يافتند. جلسات اجرايي روان نمايشگري براي گروه هاي آزمايش نووع يک و دو به مدت ۹ هفته و هر هفته ۳ جلسه شامل مراحل آمادگي، اجرا و درون پردازي و تمرين رفتاري براي جمع آوري داده هاي پژوهش، از پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، فهرست مهارت هاي اجتماعي ويژه بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و مقياس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تي مستقل و تحليل واريانس دو عاملي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تفاضل ميانگين نمرات پيش آزمون- پس آزمون مهارت هاي اجتماعي (p<0.001) و عزت نفس (p=0.005) بين گروه آزمايش و کنترل (کل بيماران) تفاوت معنادار وجود داشت. بين گروه هاي آزمايش نوع ۱ و نوع ۲ از نظر ميانگين نمرات پيش آزمون (p=0.003)، پس آزمون(p<0.001)  و تفاضل پيش آزمون- پس آزمون (p=0.009) مهارت هاي اجتماعي و همچنين از نظر ميانگين نمرات پيش آزمون (p=0.005)، پس آزمون (p<0.001) و تفاضل پيش آزمون- پس آزمون  (p=0.035)عزت نفس تفاوت معناداري وجود داشت. بين گروه هاي آزمايش و کنترل نوع يک اسکيزوفرنيا از نظر تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمون مهارت هاي اجتماعي  (p<0.001)عزت نفس (p<0.001) و همچنين گروه هاي آزمايش و کنترل نوع دو اسکيزوفرنيا در تفاضل نمرات پيش آزمون- پس آزمون مهارت هاي اجتماعي  (p=0.01)و عزت نفس(p=0.03)  فاوت معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: اجراي فنون روان نمايشگري برمهارت هاي اجتماعي و عزت نفس بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا موثر است و اين اثر بر بيماران مبتلا به نوع يک اين اختلال بيشتر است.