مقاله تاثير روزه داري اسلامي بر ميزان گلوکز خون و توجه و تکانشگري در روزه داري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير روزه داري اسلامي بر ميزان گلوکز خون و توجه و تکانشگري در روزه داري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون توجه و تکانش گري
مقاله روزه
مقاله قندخون
مقاله طلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اميرقلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرادمنش محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي بروجني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از فرایض دين اسلام روزه داري ماه مبارک رمضان است. از تغييراتي که طي روزه داري در بدن ايجاد مي شود، کاهش قند خون است. اُفت قندخون باعث کاهش ميزان توجه و تمرکز فرد مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير قند خون بر ميزان توجه تکانشگري در طلاب روزه دار حوزه علميه خواهران و برادران شهرکرد انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي از نوع کوهورت خود شاهدي ۱۱۰ نفر از طلبه هاي روزه دار سالم (۴۲ زن و ۶۸ مرد) به روش در دسترس و داوطلبانه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. از داوطلبين در ۴ نوبت (دو هفته قبل از ماه مبارک رمضان، هفته دوم، هفته چهارم و يکماه بعد از ماه رمضان، ساعت ۱۱ صبح) تست قند خون و آزمون (Continues performance test) CPT به عمل آمد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس مشاهدات تکرار شده و ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج کمترين مقدار قند خون در مرحله سوم مطالعه (هفته چهارم رمضان) بدست آمد (P<0.05) مقدار قند خون زنان و مردان تفاوت معني داري نداشت اما تغييرات قند خون در زنان بيشتر از مردان بود (P<0.05) تغييري در شاخص تعداد تشخيص درست و تعداد تشخيص نادرست طي مطالعه ديده نشد. آزمون همبستگي اسپيرمن رابطه معني داري بين ميزان قند خون و شاخص هاي تست عملکردي در مراحل اول، دوم و سوم نشان نداد. اما در مرحله چهارم، اين آزمون بين قندخون و تعداد پاسخ هاي درست رابطه مستقيم و بين قند خون و تعداد پاسخ هاي نادرست رابطه معکوس نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: بي غذايي ناپيوسته و نسبتا کوتاه مدت در روزه داري و ماه رمضان توان ذهني افراد را مختل نمي کند. اگر وعده هاي غذايي در حدود ۱۲ – ۸ ساعت باشد، انتظار مي رود که روزه داري، اختلالي در عملکرد شناختي افراد ايجاد نکند.