مقاله تاثير روشهاي برش بر رشد و عملکرد جست هاي Eucalyptus camaldulensis 9616 در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۶۹ تا ۴۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير روشهاي برش بر رشد و عملکرد جست هاي Eucalyptus camaldulensis 9616 در خوزستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس کامالدولنسيس
مقاله شاخه زاد
مقاله اره موتوري
مقاله تبر
مقاله کاهش جست
مقاله بهره برداري کوتاه دوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحه شوشتري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام فر كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: غديري پور پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اكاليپتوس كامالدولنسيس ۹۶۱۶ يكي از سازگارترين و مناسبترين گونه هاي درختي از نظر توليد چوب و ساير فرآورده هاي فرعي در استان خوزستان به شمار مي آيد. هدف از اين بررسي تعيين ابزار، ارتفاع برش و مديريت جست گروه ها در جنگل كاريهاي دست کاشت اكاليپتوس كامالدولنسيس به روش شاخه زاد است. اين پژوهش در ايستگاه تحقيقاتي بيشه زار عباس آباد دزفول بر روي درختان دست کاشت ده ساله اكاليپتوس كامالدولنسيس ۹۶۱۶ انجام و به صورت طرح آماري كرت هاي دوبار خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تكرار از بهمن ماه ۱۳۸۲ به مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. وسيله برش در دو سطح اره موتوري و تبر به عنوان تيمار اصلي، ارتفاع برش در دو سطح ۱۵ و ۳۰ سانتي متري به عنوان تيمار فرعي اول و مديريت جست گروه ها نيز در دو سطح حذف تدريجي جست هاي ضعيف كه در نهايت دو تا چهار جست در هر كنده باقي بماند و شاهد (بدون حذف) به عنوان تيمار فرعي دوم در نظر گرفته شد. كليه بررسي ها بر روي ۹۰ پايه درخت اكاليپتوس با فاصله كاشت ۳×۳ متر انجام شد. نتايج نشان داد كه ظهور جوانه ها بعد از قطع پايه ها در كليه تيمارها در يك دوره زماني مشابه اتفاق افتاد. ابزار و ارتفاع برش سبب اختلاف معني داري در توليد چوب شد، به نحوي كه بكارگيري اره موتوري و كاهش ارتفاع (۱۵ سانتي متري) موجب افزايش عملكرد چوب شد. مديريت جست گروه ها نيز تاثير معني داري بر مولفه هاي چوب، ارتفاع، قطر و نيز توليد سرشاخه هاي علفي داشت، به طوري كه با كاهش تعداد جست ها، عملكرد چوب و رشد قطري افزايش يافت، اما در تيمارهاي عدم كاهش جست ها، رشد ارتفاعي و توليد سرشاخه هاي علفي برتري نشان داد. بررسي اثرات متقابل تيمارها بر مشخصه هاي مورد ارزيابي نشان داد كه بيشترين عملكرد چوب و رشد قطري، مربوط به تيمار قطع به وسيله اره موتوري از ارتفاع ۱۵ سانتي متري و تعديل جست ها به تعداد ۲ جست در هر كنده بود.