مقاله تاثير روشهاي درماني رفتار درماني شناختي، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ در اختلال وسواسي – اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير روشهاي درماني رفتار درماني شناختي، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ در اختلال وسواسي – اجباري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي – اجباري
مقاله رفتار درماني شناختي
مقاله مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: اغلب پژوهشهاي قبلي نشان داده اند که بين رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ در کاهش علايم وسواسي – اجباري تفاوت معني دار وجود ندارد. هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان اثر بخشي رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ در بيماران وسواسي – اجباري است.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر، ۴۶ نفر بيمار وسواسي – اجباري به صورت جايگزيني تصادفي در سه گروه رفتار درماني شناختي، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ و ليست انتظار جاي داده شدند. آزمودنيهاي سه گروه از نظر متغيرهايي چون سن، جنس، سطح تحصيلات و وضيعت تاهل همتاسازي شده بودند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي وسواسي – اجباري مادزلي، افسردگي بک و اضطراب بک استفاده شد. نمره هاي به دست آمده از ارزيابها در سه مرحله (پيش آزمون، پس آزمون و دو ماه بعد از پس آزمون) به کمک آزمونهاي آماري تحليل واريانس چند متغيره يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که در کاهش علايم وسواسي بيماران وسواسي – اجباري ، رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ تفاوت معني داري با گروه کنترل در کوتاه مدت و بلند مدت دارند (p<0.01). اما اين تفاوت در بين رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ معني دار نمي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان گفت که در کاهش علايم وسواسي، بين رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ تفاوت معني داري وجود ندارد.