مقاله تاثير روش ارزشيابي پورتفوليو بر يادگيري و رضايت دانشجويان مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثير روش ارزشيابي پورتفوليو بر يادگيري و رضايت دانشجويان مامايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله پورتفوليو
مقاله يادگيري
مقاله رضايت دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمايل به استفاده از پورتفوليو جهت ارزيابي، با هدف استفاده بهينه از فرهنگ ارزشيابي توسعه يافته است. پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير روش ارزشيابي پورتفوليو بر ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان مامايي در كارآموزي بيماري هاي زنان اجرا گرديد.
روش كار: در اين مطالعه نيمه تجربي كليه دانشجويان ترم ۶ مامايي دو دوره (۴۲ نفر)، به طور تصادفي به دو گروه پورتفوليو و ارزشيابي روتين تقسيم شدند. گروه پورتفوليو مجموعه اي شامل گزارش كامل شرح حال، معاينه باليني و ارايه نحوه كنترل بيماري بر اساس اهداف آموزشي كارآموزي، براي مراجعين به درمانگاه تهيه و در هفته آخر كارآموزي ارايه و با چك ليست ارزشيابي پورتفوليو ارزيابي شدند. از كليه گروه ها در آخرين روز كارآموزي پس آزمون، امتحان باليني و نظر سنجي به عمل آمد.
نتايج: دو گروه از نظر سن، نمرات پيش آزمون و نمره درس تئوري يكسان بودند. ميانگين تفاوت نمره پيش و پس آزمون دردو گروه براي سطوح دانش و درك – فهم اختلاف معني داري نداشت. ميانگين نمرات سوالات كاربرد، تجزيه – تحليل و سطوح بالاتر در گروه پورتفوليوبا اختلاف معني داري از گروه ارزيابي روتين بيشتر بود (به ترتيب p=0.001 و p=0.02) ميانگين نمره آزمون باليني دردو گروه اختلاف معني داري نشان داد. ميانگين نمرات ارايه راه حل تشخيصي و درماني و برقراري ارتباط بين آموخته هاي تئوري و باليني در گروه پورتفوليو بيشتر بود. رضايت كلي دانشجويان از دو روش در حيطه آزمون و روش ارزشيابي يكسان بود.
نتيجه گيري: ارزشيابي پورتفوليو با افزايش مشاركت دانشجو در فرايند يادگيري و كمك به او در كاربرد اصول و مفاهيم تئوري در آموزش باليني موجب افزايش ميزان يادگيري خواهد شد.