مقاله تاثير روش هاي استخراج اطلاعات از پرسش نامه بر مقدار تمايل به پرداخت در ارزش گذاري مشروط (مطالعه موردي: اكوسيستم جنگلي ارسباران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي استخراج اطلاعات از پرسش نامه بر مقدار تمايل به پرداخت در ارزش گذاري مشروط (مطالعه موردي: اكوسيستم جنگلي ارسباران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش حفاظتي
مقاله روش ارزش گذاري مشروط
مقاله روش استخراج انتها – باز و انتها – بسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه اي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حداكثر تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي كالاهايي كه در بازار ارزش گذاري نمي شوند، از قبيل حيات وحش، كيفيت محيط زيست و خدمات اكوسيستمي جنگل ها (شامل توليد محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاك، توليد اكسيژن، جذب كربن، ارايه خدمات تفريحي و حفظ حيات وحش)، بيانگر ارزش اقتصادي آن منابع است. در سال هاي اخير روش ارزش گذاري مشروط براي برآورد ارزش هاي خدمات جنگل ها و ساير ارزش هاي اقتصادي، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش گذاري مشروط، به كار گرفتن روش هاي استخراج مختلف، مقادير تمايل به پرداخت متفاوتي را به دست مي دهد. بنابراين، اين كه كدام روش استخراج اطلاعات بر ديگري برتري دارد، از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از اين مطالعه، مقايسه نتايج برآورد ارزش حفاظتي براي اكوسيستم جنگلي ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها – باز و انتها – بسته است. در اين مطالعه، با ثابت نگه داشتن ساير شرايط از قبيل خصوصيات كالايي كه ارزش گذاري مي شود، خصوصيات افراد، جامعه مورد مطالعه، تعداد نمونه و روش پرداخت مبالغ پولي، روش استخراج حداكثر تمايل به پرداخت تغيير داده شده و نتايج حاصل از اين تغيير مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. داده هاي اين مطالعه از طريق تكميل ۵۰۹ پرسش نامه از ۱۳ استان كشور جمع آوري شده است. تحليل هاي اقتصادسنجي داده هاي روش انتها – بسته و انتها – باز، به ترتيب با استفاده از الگوهاي لوجيت و توبيت انجام شد. نتايج نشان داد كه برخي از متغيرهاي معني دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمايل به پرداخت برآورد شده از روش انتها – بسته (۱۱۲۶۷۰ ريال)، بيش تر از تمايل به پرداخت برآورد شده از روش انتها – باز (۱۰۲۷۰۰ ريال) است. در بخش آخر اين مطالعه پس از مقايسه نتايج روش هاي استخراج انتها – باز و انتها – بسته، تحليلي بر اين كه كدام روش مناسب تر بوده و ترجيح داده مي شود كه در مطالعات ارزش گذاري مشروط مورد استفاده قرار گيرد، ارايه شده است.