مقاله تاثير روش هاي كاشت جوي پشته اي و كرتي بر دو رقم لوبيا (.Phaseolus vulgaris L) در طي سه تاريخ كاشت مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي كاشت جوي پشته اي و كرتي بر دو رقم لوبيا (.Phaseolus vulgaris L) در طي سه تاريخ كاشت مختلف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام
مقاله تاريخ كاشت
مقاله درصد پروتئين
مقاله روش كاشت
مقاله عملكرد دانه
مقاله لوبيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپويان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تاريخ کاشت و روش کاشت بر عملكرد و خصوصيات مرتبط با آن در دو رقم لوبيا، آزمايشي طي سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي کشت و صنعت دشت خرم دره (استان زنجان) انجام پذيرفت. تحقيق شامل سه تاريخ کاشت (اول خرداد، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد)، دو روش کاشت شامل فارويي و کرتي براي دو رقم لوبياي قرمز ناز و چيتي تلاش بود. آزمايش به صورت طرح اسپليت-فاکتوريل که در آن تاريخ هاي کاشت به عنوان کرت هاي اصلي و ارقام و روش کاشت به عنوان کرت هاي فرعي در نظر گرفته شده بودند، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا آمد. در مرحله برداشت نهايي، ويژگي هايي مانند عملکرد کل دانه، عملکرد بيولوژيک، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن ۱۰۰ دانه، درصد پروتئين، تعداد روز تا رسيدگي كامل و ارتفاع بوته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقايسات ميانگين نشان داد که تاريخ کاشت و روش کاشت به طور معني داري بر عملكرد دانه و تعدادي از صفات مورد بررسي ارقام موثر بودند. تعداد غلاف در بوته، مهم ترين جزء عملکردي در اين آزمايش بود به طوري که تعداد دانه در غلاف و وزن ۱۰۰ دانه در تيمارهاي مختلف چندان تفاوتي نشان ندادند. نتايج همچنين نشان داد که عملکرد و اجزاي عملکرد تحت تاثير روش هاي مختلف کشت قرار گرفتند. کشت جوي و پشته اي (فارويي) توانست به دليل مناسب تر بودن بستر و عدم ارتباط مستقيم آب با اندام هاي لوبيا، عملکرد بهتري نسبت به روش کرتي داشته باشد. تاثير تاريخ كاشت و ارقام در سطح احتمال خطاي ۵% و روش كاشت در سطح احتمال خطاي ۱% بر ميزان عملكرد دانه لوبيا معني دار بود، به طوري كه بالاترين ميزان عملكرد به مقدار ۳۸۷۸ كيلوگرم در هکتار از تاريخ كاشت ۱۵ خرداد، و كمترين ميزان عملكرد به مقدار ۳۲۴۶ كيلوگرم از تاريخ كاشت ۳۰ خرداد حاصل گرديد. بيشترين تعداد غلاف در بوته در تاريخ كاشت دوم با ميانگين ۴/۱۴ و روش جوي پشته اي با ميانگين ۴/۱۳ و رقم قرمز ناز با ميانگين ۱۶/۱۲ عدد در هر بوته ديده شد. بيشترين ميزان پروتئين دانه از تاريخ كاشت سوم (۳۰ خرداد) رقم چيتي تلاش به دست آمد. روش کاشت، تاثيري بر درصد پروتئين دانه نداشت.