مقاله تاثير روش هاي مختلف حاصلخيزي خاك (آلي، تلفيقي و شيميايي) روي كميت و كيفيت علوفه گياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي مختلف حاصلخيزي خاك (آلي، تلفيقي و شيميايي) روي كميت و كيفيت علوفه گياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنگر فرنگي
مقاله (.Cynara scolymus L)
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کيفيت علوفه
مقاله روشهاي مختلف حاصلخيزي خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي عاشورآبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير سيستم هاي مختلف حاصلخيزي خاك (شيميايي، تلفيقي و آلي) بركميت و كيفيت علوفه گياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus L.) آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۵ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار و ۱۵ تيمار در مزرعه پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران واقع در دولت آباد كرج انجام گرفت. تيمارهاي استفاده شده شامل تركيبهاي مختلف از كودهاي شيميايي نيتروژن، فسفر و پتاسيم (سيستم شيميايي)، نسبتهاي مختلف كود دامي (سيستم آلي) و تركيب نسبتهاي مختلف كود دامي و شيميايي (سيستم تلفيقي) در مقايسه با تيمار شاهد بدون كود بود. نتايج نشان داد كه سيستم هاي حاصلخيري خاك تاثير معني داري بر صفات كمي و كيفي علوفه گياه كنگر فرنگي بجز درصد خاكستر داشت. در روش كوددهي شيميايي تيمارهاي ۶ (K=240 kg/h، ۶P=200، N=200) و ۵ (K=192 kg/h، P=160، N=160) به ترتيب معادل ۴٫۱۲ و ۳٫۶۹ تن در هكتار بيشترين وزن خشك علوفه را داشتند. در روش كوددهي تلفيقي تيمارهاي ۸ (۲۰ تن كود دامي در هكتار + K=96 kg/h، P=80، N=80) و ۹ (۱۰ تن كود دامي در هكتار + K=144 kg/h، P=120، N=120) به ترتيب با توليد ۴٫۹ و ۴٫۱ تن ماده خشك در هكتار بيشترين وزن خشك را داشتند. در روش كوددهي آلي تيمارهاي ۴۰ و ۳۰ تن كود دامي در هكتار به ترتيب با توليد ۲٫۷ و ۲٫۳۷ تن در هكتار بيشترين ماده خشك را توليد كردند. تاثير روش هاي حاصلخيزي خاك بر صفات مختلف كيفي متفاوت بود. اثر كودهاي شيميايي و روش تلفيقي در عملكرد ماده خشك، پروتئين خام، WSC, DMD، از روش آلي بيشتر بود. ولي در افزايش عناصر معدني و ADF، روش تغذيه آلي بهتر از روش شيميايي عمل نمودند. در كل مي توان گفت كه در مورد بيشتر صفات اندازه گرفته شده، سطوح متوسط و زياد كود شيميايي در روش شيميايي و سطوح متوسط كودهاي دامي و شيميايي در روش تلفيقي برتري داشتند بجز در مورد صفات DMD و جذب پتاسيم، كه با افزايش كود دامي و كاهش كود شيميايي و صفات پروتئين خام و ADF، كه با كاهش كود دامي و افزايش كود شيميايي، افزايش پيدا كردند. نتايج كلي اين پژوهش نشان داد كه كنگر فرنگي داراي كميت و كيفيت علوفه مناسبي بوده و مي تواند با انجام مطالعات بيشتر و تكميلي بخصوص در زمينه خوش خوراكي و تغذيه اي، و بررسي خواص كيفي سيلوئي اين گياه به عنوان يك گياه علوفه اي جديد در ايران مورد توجه قرار گيرد.