مقاله تاثير روش هاي مختلف رفع آلودگي قبل از کيورينگ از يك سيستم باندينگ (Single Bond) آلوده به بزاق بر روي استحکام برشي پيوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي مختلف رفع آلودگي قبل از کيورينگ از يك سيستم باندينگ (Single Bond) آلوده به بزاق بر روي استحکام برشي پيوند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي بزاقي
مقاله عوامل باندينگ عاجي
مقاله استحکام برشي باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: دولو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات معدودي تاثير آلودگي بزاقي سيستم هاي باندينگ قبل و بعد از کيور شدن را مورد بررسي قرار داده اند. هدف از اين مطالعه مقايسه چندين روش در رفع آلودگي بزاقي باندينگ کيور نشده، از نظر استحکام پيوند کامپوزيت به مينا و عاج بود.
مواد و روش ها: در انجام اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي تعداد ۴۰ دندان پره مولر و ۴۰ دندان ثنايا کشيده شده سالم انساني بترتيب جهت تهيه نمونه عاج و مينا، استفاده گرديد. دندان ها در هر دو دسته بطور تصادفي به ۵ گروه تقسيم شده و مواد مورد استفاده شامل ماده باندينگ Single bond (3M) و كامپوزيت Z250 (3M) بودند. بجز گروه ۱ (کنترل)، در گروه هاي ۵ – ۲ باندينگ قبل از كيور شدن با بزاق آلوده شده و بدين روش ها آلودگي زدايي از سطح انجام گرفت: خشك کردن سطح آلوده با پنبه و كاربرد مجدد باندينگ (گروه ۲)، شستشو، خشك کردن با پنبه و باندينگ مجدد (گروه ۳)، اسيداچ، شستشو، خشك با پنبه و كاربرد مجدد باندينگ (گروه ۴) و مراحل مشابه گروه ۴ بدون كاربرد مجدد باندينگ (گروه ۵). پس از نوردادن، کامپوزيت بر روي سطوح آماده شده قرار گرفته و نوردهي انجام شد. نتايج توسط آزمون آماري ANOVA و HSD Tukey آناليز گرديد.
يافته ها: گروه ۵ (اسيداچ، شستشو، خشک کردن با پنبه) کاهش قابل توجهي در استحکام پيوند به مينا و عاج نسبت به گروه هاي ديگر نشان داد (P<0.05). اما گروه هاي ديگر از لحاظ استحکام پيوند با يکديگر تفاوتي نداشتند.
نتيجه گيري: تمام روش هاي رفع آلودگي بزاقي در اين مطالعه همراه با کاربرد مجدد باندينگ، جهت کاهش اثرات سوء بزاق کافي بنظر مي رسند.