مقاله تاثير روش هاي مختلف مانور سليک بر نماي لارنگوسکوپي در بيماران تحت جراحي سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي مختلف مانور سليک بر نماي لارنگوسکوپي در بيماران تحت جراحي سزارين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مانور سيلک
مقاله لارنگوسکوپي
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فشار بر روي غضروف کريکوئيد (مانورسليک) طي لوله گذاري زنان حامله، ممکن است باعث تغيير در نماي لارنگوسکوپي شود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر روش هاي مختلف مانورسليک بر روي نماي لارنگوسکوپي در بيماران تحت عمل سزارين انجام شد.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني ۱۴۰ زن حامله ۱۸ تا ۴۵ ساله با وضعيت فيزيکي طبيعي کانديد سزارين انتخابي در مرکز پزشکي شهيد بهشتي اصفهان وارد مطالعه شدند. بيماران به صورت تصادفي به چهار گروه از نظر فشار بر روي غضروف کريکوئيد تقسيم شدند. در گروه اول، انگشت سبابه روي غضروف و انگشت شست و وسطي در دو طرف غضروف، در گروه دوم کف دست بر روي استرنوم و انگشت سبابه و وسطي در دو طرف غضروف، در گروه سوم، يک دست زير گردن، انگشت شست و وسط در دو طرف غضروف کريکوئيد و انگشت سبابه روي غضروف و در گروه چهارم، مانور شبيه گروه سوم با استفاده از يک بالش زير سر انجام شد. درجه نماي لارنگوسکوپي پس از القاي بي هوشي، به دنبال لارنگوسکوپي و پس از فشار بر روي غضروف کريکوئيد، در بيماران تعيين شد. داده ها با آزمون هاي آماري اسپيرمن، آناليز واريانس، کروسکال واليس و مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نماي لارنگوسکوپي به ترتيب در گروه اول و سپس در گروه هاي سوم، چهارم و دوم بهتر بود. از نظر تغييرات نماي لارنگوسکوپي تفاوت معني داري بين چهار گروه مشاهده شد (P=0.02). در هيچ يک از بيماران طي مانور سليک، شکست در انتوباسيون وجود نداشت.
نتيجه گيري: نماي لارنگوسکوپي با فشار بر روي غضروف کريکوئيد بهتر از بدون اعمال فشار است. فشار روي غضروف کريکوئيد در حالي که انگشت سبابه روي غضروف و انگشت شست و وسطي در دو طرف غضروف قرار مي گيرد بهترين روش براي ايجاد بهترين نماي لارنگوسکوپي در زنان حامله کانديد سزارين است.