مقاله تاثير روش هاي مختلف مصرف عناصر ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي در شهرستان خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۷۲ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي مختلف مصرف عناصر ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي در شهرستان خوي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه اي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد
مقاله عناصر ريزمغذي و محلول پاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير روش هاي مختلف مصرف عناصر ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شهرستان خوي به صورت فاکتوريل دو عاملي و بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. نوع کود مصرفي شامل: =a1 آهن + روي، =a2 آهن + منگنز،=a3 روي + منگنز، =a4 آهن + روي + منگنز به صورت مصرف خاکي =a5 آهن + روي، =a6 آهن + منگنز، =a7 روي + منگنز، =a8 آهن + روي + منگنز به صورت محلول پاشي و مصرف برگي، =a9 کرت شاهد (عدم مصرف عناصر ريزمغذي) به عنوان سطوح فاکتور اول و ارقام ذرت دانه اي به عنوان فاکتور دوم در دو سطح (b1=KSC.700،(b2=KSC.704  در نظر گرفته شد. نوع کود مصرفي اختلاف آماري معني داري بر صفات، عملکرد دانه و وزن هزار دانه و عمق دانه در بلال داشت. نتايج مقايسه ميانگين هاي انجام شده نشان داد بيشترين عملکرد دانه با ۱۲٫۹۹ تن در هکتار در تيمار کودي a8 (محلول پاشي عناصر ريزمغذي آهن، روي و منگنز) به دست آمد که برتري ۳۷ درصدي نسبت به شاهد نشان داد. در بين ارقام مورد بررسي رقم ksc700 از لحاظ صفات طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در بلال، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف، نسبت به رقم ksc704 برتر بود.