مقاله تاثير روي باقيمانده و شكل هاي مختلف شيميايي آن بر رشد و غلظت روي در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير روي باقيمانده و شكل هاي مختلف شيميايي آن بر رشد و غلظت روي در گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي باقيمانده
مقاله شکل هاي مختلف شيميايي روي
مقاله غلظت روي
مقاله جذب روي
مقاله رشد گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزو آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي نژاد فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: مميزي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روي از عناصر غذايي ضروري گياه مي باشد که خاك هاي آهكي ايران با كمبود آن روبه رو است. بازيابي كودهاي داراي روي بسيار كم بوده و بخش زيادي از كود مصرفي در كشت اول جذب گياه نشده و سبب تجمع روي در خاك و تبديل آن به شكل هاي مختلف شيميايي مي شود. اين تحقيق براي بررسي تاثير روي باقيمانده و شكل هاي مختلف شيميايي آن بر رشد و جذب روي در گندم انجام شده است. آزمايش در۲۰ نمونه خاك سطحي از مناطق برنج كاري استان فارس در قالب بلوک هاي کامل تصادفي به صورت فاکتوريل (۳×۲۰) با فاکتورهاي اصلي سه سطح روي و فرعي ۲۰ نوع خاک در سه تکرار انجام شد. طي يك آزمايش گلخانه اي با گياه برنج به هر نمونه هر كدام در سه تكرارسطوح ۰، ۵ و ۱۰ ميلي گرم در كيلو گرم خاك، کود روي از منبع سولفات روي به همراه ساير عناصر مورد نياز گياه اضافه شد. پس از برداشت به ترتيب در اين خاک ها برنج و گندم کاشته شد. ۶۷ روز پس از كاشت گندم وزن خشك قسمت هوايي و غلظت عناصر غذايي در گياه اندازه گيري شد. در نمونه هاي خاك برداشته شده قبل از کاشت گياه نيز غلظت روي و هم چنين مقدار شكل هاي مختلف شيميايي روي تعيين شد.
نتايج نشان داد که افزايش روي باقيمانده تفاوت محسوسي در رشد گندم ايجاد نكرد ولي سبب افزايش غلظت روي در گياه و مقدار جذب كل روي در هر گلدان شد که روابط معني داري بين روي عصاره گيري شده و غلظت و جذب كل روي توسط گياه به دست آمد p<1)). از شكل هاي مختلف شيميايي روي بين غلظت و جذب كل روي و روي كربناتي همبستگي معني داري در سطح ۱ درصد به دست آمد. طبق نتايج به دست آمده ۳۳ تا ۴۴ درصد روي مصرفي به شكل كربناتي تبديل مي شود که علت اصلي اثر باقيمانده روي بر جذب و غلظت روي در گياه تبديل اين عنصر به شكل كربناتي مي باشد.