مقاله تاثير ريسک هاي قيمت و توليد بر وضعيت گوشت مرغ و گاو در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ريسک هاي قيمت و توليد بر وضعيت گوشت مرغ و گاو در استان فارس
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم (نبود) اطمينان
مقاله قيمت
مقاله توليد
مقاله الگوي جمع پذير و ضرب پذير
مقاله مطلوبيت
مقاله گوشت
مقاله مرغ
مقاله گاو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رهام
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه وضعيت توليد گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم زمان ناشي از قيمت و توليد اين محصولات بر اساس روش موآويا آلقاليس بررسي و تحليل شد. در اين روش نيازي به شناسايي ويژگي هاي تابع توليد و برآورد آن نيست و براي تحمين توابع مطلوبيت مستقيم و غيرمستقيم قابل استفاده است. معادلات تخميني براي دو فرم معمول ريسك توليد (جمع پذير و ضرب پذير) استخراج و نتايج مقايسه شد. داده هاي مورد نياز شامل داده هاي سري زماني ماهيانه ي توليد و قيمت گوشت مرغ و گاو و همين طور قيمت نهاده هاي اساسي براي توليد اين محصولات براي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مي باشد. نتايج مطالعه نشان داد که با افزايش ريسک هاي قيمت و توليد، مقدار توليد گوشت مرغ در دوره مورد بررسي بر اساس هر دو الگوي ريسک جمع پذير و ضرب پذير کاهش يافته است. در حالي که با افزايش ريسک قيمت و توليد، مقدار توليد گوشت گاو بر اساس الگوي ضرب پذير در تمام دوره کاهش ولي بر اساس الگوي جمع پذير در برخي ماه ها کاهش و در برخي ماه ها افزايش يافته است. براي گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزايش قيمت، توليد کاهش يافته است. در واقع افزايش در ريسک قيمت و توليد، باعث شده که افزايش قيمت در مواردي نه تنها انگيزه براي افزايش توليد بيش تر را فراهم نکند، بلکه کاهش توليد را هم سبب شود. براي گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزايش قيمت، توليد افزايش يافته و اين مطلب سازگار با تئوري است. به منظور کاهش نبود حتميت قيمت و توليد، فراهم کردن بستر لازم براي تهيه قراردادهاي قيمت گذاري فروش گوشت مرغ و گاو و خريد نهاده هاي اساسي براي توليد اين محصولات قبل از توليد و هنگام تصميم گيري براي توليد از طريق شرکت هاي بيمه گر توصيه مي شود. هم چنين آموزش اعضاي تعاوني هاي مرغداري و گاوداري مي تواند براي فعاليت در زمينه بازاريابي اين محصول و تنظيم بازار مفيد باشد. از طرف ديگر دولت بايد از واردات برنامه ريزي نشده که باعث افزايش ريسک براي توليدکنندگان مي شود، خودداري کند.