مقاله تاثير رژيم آبياري و تراکم بوته بر ويژگي هاي کمي و کيفي پياز (.Allium cepa L) در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير رژيم آبياري و تراکم بوته بر ويژگي هاي کمي و کيفي پياز (.Allium cepa L) در اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز
مقاله رژيم آبياري
مقاله ژنوتيپ هاي بهاره
مقاله عملکرد سوخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدفرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مبلي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر رژيم هاي آبياري بر عملکرد سوخ دو ژنوتيپ پياز بهاره مورد کشت در اصفهان آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده – فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي کبوترآباد اصفهان در دو سال زراعي ۸۴- ۱۳۸۳ و ۸۵- ۱۳۸۴ انجام شد. کرت اصلي شامل رژيم آبياري،در سه سطح بر اساس تبخير از تشت تبخير کلاس A )به ترتيب آبياري پس از T1=50±۳، T2=70±۳ و T3=90±۳ ميلي متر تبخير) و کرت هاي فرعي شامل ترکيب فاکتوريل دو ژنوتيپ بهاره پياز (رقم يلوسوئيت اسپانيش و توده در چه اصفهان) و سه فاصله بوته روي رديف (به ترتيب ۵، ۵/۷ و ۱۰ سانتي متر) بود. نتايج نشان داد که افزايش دور آبياري سبب کاهش معني دار عملکرد کل، عملکرد بازارپسند، قطر و ارتفاع سوخ توليدي شد. بيشترين عملکرد کل و عملکرد بازارپسند (به ترتيب ۸۶۷/۶ و ۷۶۱/۵ کيلوگرم در متر مربع) در تيمار T1 توليد گرديد. از نظر عملکرد، واکنش ار قام نسبت به افزايش دور آبياري متفاوت بود به طوري که تحمل رقم يلو سوئيت اسپانيش نسبت به کم آبي بيشتر از توده درچه اصفهان بود. رقم يلو سوئيت اسپانيش داراي عملکرد کل، عملکرد بازارپسند و ارتفاع سوخ بيشتري نسبت به توده در چه اصفهان بود. اما قطر گردن، ماده خشک و مواد جامد محلول سوخ در توده در چه اصفهان به طور معني داري بيشتر از رقم يلو سوئيت اسپانيش شد. عملکرد کل و عملکرد بازارپسند براي فواصل بوته ۵ و ۵/۷ سانتي متر يکسان به دست آمد. اما با افزايش فاصله بوته از ۵/۷ به ۱۰ سانتي متر، اين دو پارامتر به طور معني داري کاهش يافتند. فاصله بوته بيشتر سبب افزايش اندازه سوخ (قطر و ارتفاع) گرديد.