مقاله تاثير رژيم رطوبتي بر شاخص هاي رشد و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير رژيم رطوبتي بر شاخص هاي رشد و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله تنش رطوبتي
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله عملکرد هاي کمي و کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهرخ علي
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور تعيين و تاثير زمان آبياري بر شاخص هاي رشد و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند بر اساس تبخير تجمعي از تشت تبخير کلاس A به عمل آمد. آزمايش با چهار تيمار آبياري (I1، I2، I3 و I4 به ترتيب آبياري پس از ۷۰، ۸۵، ۱۰۰ و ۱۱۵ ميلي متر از استقرار تا اواسط شهريور و پس از آن به ترتيب ۸۵، ۱۰۰، ۱۱۵ و ۱۳۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشت تبخير كلاسA ) به عنوان فاكتور اصلي و دو رقم منوژرم به نام هاي زرقان و شيرين به عنوان فاكتور فرعي در چهار تكرار به صورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در لورك نجف آباد در سال ۱۳۸۴ اجرا شد. با افزايش تنش رطوبتي از تيمار I1 به تيمار I4، وزن خشك كل بوته ۴۵ درصد كاهش يافت، اما اثر رقم بر وزن خشك كل بوته معني دار نبود. با افزايش تنش رطوبتي از تيمار I1 به تيمار I4، سرعت رشد محصول كاهش يافت، ولي افزايش تنش رطوبتي از تيمار I2 به بعد تاثير بسيار جزيي بر سرعت اسيميلاسيون خالص و سرعت رشد نسبي داشت. تاثير رژيم آبياري بر عملكرد ريشه معني دار بود. حداكثر عملكرد ريشه با تيمار I1 (77.5 تن در هكتار) و حداقل عملكرد ريشه با تيمار I4 (54.37 تن در هكتار) به دست آمد. اثر رقم بر عملكرد نهايي ريشه معني دار نبود. حداكثر عيار قند (۱۷٫۱۹ درصد) با تيمار I3 و حداقل آن (۱۵٫۰۲ درصد) با تيمار I2 بدست آمد. مقدار سديم، پتاسيم و نيتروژن مضره در تيمار I1 حداكثر و در تيمار I4 حداقل بود. در تيمار I3، حداكثر درصد شكر قابل استحصال (۱۳٫۴۷ درصد) مشاهده شد. عملكرد شكر سفيد نيز در تيمار I3 حداكثر (۸٫۴۵ تن در هكتار) و در تيمار I4 حداقل (۶٫۹۹ تن در هكتار) بود. از نتايج حاصله مي توان چنين استنباط نمود که براي صرفه جويي در مصرف آب آبياري و حصول حداكثر عملكرد چغندرقند، آبياري در اوايل فصل رشد چغندرقند در ماه هاي فروردين و ارديبهشت بر اساس تيمار I3 و پس از آن بر اساس تيمار I1 انجام گيرد.