مقاله تاثير رژيم هاي كم آبياري بر عملکرد و اجزاي عملكرد دانه و تعيين بهترين شاخص ارزيابي تحمل به خشكي سه رقم گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير رژيم هاي كم آبياري بر عملکرد و اجزاي عملكرد دانه و تعيين بهترين شاخص ارزيابي تحمل به خشكي سه رقم گندم نان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله رژيم هاي آبياري
مقاله تنش خشکي
مقاله عملكرد دانه
مقاله اجزاي عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير رژيم هاي آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه و شاخص هاي مقاومت به خشكي در سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)، آزمايشي در سال هاي زراعي ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان به صورت کرت هاي خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار به اجرا درآمد. کرت هاي اصلي شامل زمان آبياري (آبياري پس از ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشک تبخير کلاسA ) و کرت هاي فرعي شامل ارقام گندم (مهدوي، قدس و بک-کراس روشن) بودند. تيمارهاي آبياري پس از ۷۰ و ۹۰ ميلي متر تبخير تجمعي، از نظر اکثر صفات اندازه گيري شده عملکرد و اجزاي عملکرد دانه تفاوت معني داري نداشتند. افزايش فاصله آبياري از ۹۰ به ۱۱۰ ميلي متر تبخير تجمعي سبب کاهش معني دار عملکرد دانه و اجزاي آن شد، اما بر راندمان مصرف آب تاثيري نداشت. ارقام آزمايشي از نظر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تفاوت معني داري با يکديگر داشتند، به طوري که ارقام قدس و بک کراس روشن به ترتيب داراي بيشترين و کمترين تعداد دانه در سنبله و هم چنين داراي کمترين و بيشترين وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند. بر اساس شاخص هاي حساسيت و تحمل به تنش، رقم قدس از پايداري عملکرد بالاتري برخوردار بود. بر اساس نتايج اين بررسي، در شرايط مشابه با مطالعه حاضر مي توان گندم را پس از ۹۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A آبياري نمود که در اين صورت ضمن ۲۲ درصد صرفه جويي در آب آبياري مصرفي، عملکرد دانه نزديک به تيمار ۷۰ ميلي متر تبخير تجمعي حاصل مي شود.