مقاله تاثير زئوليت بر صفات زراعي دو رقم کلزا تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير زئوليت بر صفات زراعي دو رقم کلزا تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت
مقاله تنش خشکي
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي در سال زراعي ۸۶-۸۵ در مزرعه تحقيقاتي واقع در کرج انجام شد. تاثير زئوليت بر صفات زراعي کلزا تحت شرايط تنش خشکي با استفاده از يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. اين بررسي در مورد ارقامZarfam  و Okapi کلزاي کشت شده در خاک با زئوليت (۱۰ T/ha) و بدون آن در شرايط آبياري (بر اساس ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتک کلاس (A و قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد حاصل شد. در اين بررسي از مراحل فنولوژيکي گياه يادداشت برداري شد. هم چنين صفاتي مانند تعداد خورجين در گياه، طول خورجين، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه اندازه گيري شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که بيش تر اثرهاي ساده زئوليت، نسبت به عدم مصرف آن برتري معني دار بر صفت هاي مذکور داشت. هم چنين در غالب موارد اثرهاي متقابل، برتري کاربرد زئوليت در شرايط تنش خشکي  مشاهده شد.