مقاله تاثير زاويه تماس در برخورد قطره با پاسخ جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير زاويه تماس در برخورد قطره با پاسخ جامد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاويه تماس
مقاله زاويه تماس تعادلي
مقاله زاويه تماس ديناميكي
مقاله تئوري سينتيك مولكولي
مقاله پخش قطره
مقاله برخورد قطره
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله مدل تحليلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پسنديده فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زاويه تماس تاثير بسيار مهمي در رفتار قطره به هنگام برخورد با سطح جامد، از جمله تغيير شكل، پخش شدن و يا حتي جدا شدن قطره از روي سطح دارد. در اين مقاله اثر زاويه تماس در برخورد قطره با سطح، مطالعه و مدل سازي شده است. ابتدا با استفاده از تئوري سينتيك مولكولي و بر پايه تحقيقات جديد، رابطه اي براي تعيين زاويه تماس ديناميكي قطره با سطح به دست آمده است. اين رابطه سپس در شبيه سازي عددي قطره با سطح به كار رفته و بر پايه آن مدل عددي اصلاح گرديده است. نتايج مدل با نتايج آزمايشگاهي و همچنين با نتايج حاصل از مدلهاي قبلي (استفاده از زاويه تماس تعادلي، زواياي تماس پيشروي و پسروي)، مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مقايسه مدل با نتايج آزمايشگاهي نشان دهنده دقت بالاي مدل و همچنين شبيه سازي دقيق رفتار قطره در برخورد با سطح مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه استفاده از تئوري سينتيك مولكولي در مقايسه با مدل زاويه تعادلي، از نوسانات جمع و پخش شدن قطره بر روي سطح خصوصا سطوح رطوبت پذير، جلوگيري كرده و همچنين پيش يابي دقيق تري از مقدار و زمان حداكثر و حداقل قطر قطره پخش شده بر روي سطح، نسبت به مدل زواياي پيشروي و پسروي دارد. بر اساس نتايج حل عددي، منطقه پخش و منطقه جداشده قطره از روي سطح مشخص و مقدار حداكثر پخش بحراني تعريف و تعيين گرديده است. در ادامه، مدلي تحليلي براي بررسي تاثير زاويه تماس در تعيين مقدار حداكثر پخش قطره بر روي سطح، ارايه شده است. نتايج بدست آمده از مدل تحليلي در اعداد موئينگي (Ca) كم، نشان مي دهد كه با افزايش زاويه تماس تعادلي و يا كاهش عدد We، مقدار حداكثر پخش قطره كاهش يافته و وابستگي كمتري به عدد Re پيدا مي كند. كه در مقابل، مقدار حداكثر پخش در مقادير زياد We يا مقادير كم زاويه تماس تعادلي افزايش پيدا كرده و به عدد Re وابستگي بيشتري دارد.