مقاله تاثير زمان برداشت سوخ، ايندول بوتيريك اسيد و تغييرات تنظيم كننده هاي رشد درون زا در خلال تكثير از طريق فلس برداري سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان برداشت سوخ، ايندول بوتيريك اسيد و تغييرات تنظيم كننده هاي رشد درون زا در خلال تكثير از طريق فلس برداري سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boiss
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HPLC
مقاله اسيد ايندول استيك
مقاله سوسن چلچراغ
مقاله فلس برداري
مقاله آبسايزيك اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح انگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات زمان برداشت سوخ و تنظيم كننده رشد ايندول بوتيريك اسيد و همچنين بررسي تغييرات تنظيم كننده هاي رشد ايندول استيك اسيد (IAA) و آبسايزيك اسيد (ABA) در خلال تكثير از طريق فلس برداري سوسن چلچراغL. ledebourii (Baker) Boiss  اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل زمان هاي برداشت سوخ از رويشگاه طبيعي واقع در منطقه داماش در استان گيلان (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ روز پس از گلدهي) و غلظت ايندول بوتيريك اسيد (صفر، ۳۰۰ و ۶۰۰ ميلي گرم در ليتر) بود. فلس هاي بيروني سوخ پس از جدا شدن از محل طبق و تيمار با IBA جهت باززايي سوخك در بستر ماسه و پيت (۵۰:۵۰) قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه زمان برداشت سوخ ها تاثير معني داري بر روي شاخص هاي سوخك هاي باززايي شده ندارد. بيشترين تعداد سوخك توليد شده در سوخ هاي برداشت شده در ۱۰۰ روز پس از گلدهي و تيمار ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA مشاهده گرديد، اين سوخك ها همچنين داراي بيشترين قطر نيز مي باشند. تاثير موقعيت فلس و زمان برداشت سوخ بر غلظت تنظيم كننده هاي رشد IAA و ABA درون زا معني دار بود. نتايج نشان داد كه در مرحله گلدهي ميزان ABA در فلس هاي مادري بيشتر از فلس هاي دختري مي باشد و به تدريج مقدار آن تا ۱۰۰ روز پس از گلدهي كاهش مي يابد. محتواي IAA در فلس هاي مادري و دختري تا ۱۰۰ روز پس از گلدهي به تدريج افزايش مي يابد و مجددا در ۱۵۰ روز پس از گلدهي هم در فلس هاي مادري و هم در فلس هاي دختري كاهش مي يابد.