مقاله تاثير زمان تهيه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان تهيه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد چغندرقند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله علف هاي هرز
مقاله بستربذر
مقاله تراکم
مقاله روش تلفيقي
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان نوقابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير زمان تهيه بستربذر و تراکم بوته چغندرقند بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه آموزشي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج انجام شد. در اين آزمايش تاثير دو عامل زمان تهيه بستر بذر (عامل S) و تراکم بوته چغندرقند (عامل D) به صورت کرت هاي خردشده نواري با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. سطوح عامل زمان تهيه بستربذر، شامل: (S1) کليه عمليات آماده سازي زمين و تهيه بستر بذر به طور کامل در پاييز سال ۱۳۸۷ و (S2) کليه عمليات خاک ورزي و تهيه بستربذر در بهار سال ۱۳۸۸ بود که در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. چهار سطح تراکم بوته چغندرقند، شامل ۶۵، ۷۳، ۸۱ و ۹۹ هزار بوته در هکتار و چهار بخش هر نوار کاشت به صورت مربع لاتين تصادفي شدند. هر کرت آزمايشي شامل شش رديف کاشت چغندرقند به فاصله ۵۰ سانتيمتر از همديگر و به طول ۱۰ متر بود و بذر چغندرقند رقم منوژرم «رسول» به طور همزمان براي هر دو تيمار زمان تهيه بستربذر (پاييز و بهار) با دست کاشته شد. نمونه برداري از علف هاي هرز بهاره به تفکيک گونه طي فصل رشد چغندرقند در شش متر مربع انجام و وزن تر و خشک آنها توزين شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر زمان تهيه بستربذر و تراکم بوته چغندرقند بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز و همچنين عملکرد کمي و کيفي چغندرقند معني دار شد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در تيمار تهيه بستربذر در بهار، ۳-۲ برابر بيشتر از زماني بود که بستر بذر در پاييز آماده شده بود. با افزايش تراکم بوته چغندرقند از حدود ۶۵ به ۱۰۰ هزار بوته در هکتار، تعداد و وزن خشک علف هاي هرز کاهش معني داري نشان داد. نتايج مقايسه ميانگين عملکرد کمي وکيفي چغندرقند در کشت همزمان چغندرقند در دو روش تهيه بستر بذر نشان داد که به علت کاهش علف هاي هرز در بستر آماده شده در پاييز، عملکرد ريشه با ۴۸٫۱۸ تن در هکتار، عملکرد شکر با ۸٫۳ تن در هکتار و عملکرد شکر سفيد با ۶٫۷ تن درهکتار نسبت به روش تهيه بستربذر در بهار به ترتيب ۲۱، ۲۶، ۲۴ درصد افزايش نشان داد. با افزايش تراکم بوته چغندرقند از حدود ۶۵ به ۱۰۰ هزار بوته در هکتار، عملکرد ريشه، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفيد نيز افزايش يافت. به طور کلي، بر اساس نتايج اين پژوهش مشخص شد که آماده سازي بستربذر به طور کامل در پاييز و کشت چغندر قند در اولين فرصت ممکن با تراکم ۱۰۰ هزار بوته در هکتار مي تواند يک روش تلفيقي موثر براي کاهش جمعيت علف هاي هرز و در نتيجه موجب افزايش عملکرد چغندرقند گردد.