مقاله تاثير زمان جمع آوري تخمك از مجراي تخم بر تعداد، كيفيت و ميزان لقاح آزمايشگاهي در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان جمع آوري تخمك از مجراي تخم بر تعداد، كيفيت و ميزان لقاح آزمايشگاهي در خرگوش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرگوش آزمايشگاهي
مقاله سوپراوولاسيون
مقاله لقاح آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متدين محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: توده دهقان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: زنديه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتقا كيفيت و توليد تخمك جهت استفاده در تكنيك لقاح آزمايشگاهي از اهميت بسيار زيادي برخوردارند. در اين مطالعه تاثير زمان تخمك گيري و فاصله تزريق HCG تا برداشت تخمك از مجاري تخم، بر روي تعداد، كيفيت و لقاح پذيري تخمك خرگوش بررسي گرديد. براين اساس ۶۲ سرخرگوش ماده بالغ، به طور تصادفي انتخاب و به هفت گروه تقسيم شدند. سوپراوولاسيون در آنها با تزريق (۵۰iu/head)PMSG و (۴۵iu/head)HCG انجام گرفت. و اسپرم مورد نياز براي لقاح آزمايشگاهي، از دو سرنر بالغ بوسيله مهبل مصنوعي تهيه شد. در مجموع ۴۱۲ تخمك از خرگوش بدست آمد (متوسط ۶٫۶ تخمك/ حيوان). ميانگين تعداد تخمك در ۷ گروه به ترتيب (۱)۷٫۸±۱٫۷، (۲)۵٫۳±۲٫۸، (۳)۵٫۲±۲٫۷، (۴)۷٫۶±۲٫۸، (۵)۴٫۳±۲، (۶)۷٫۳±۴ و (۷)۱۸٫۳±۷٫۷ تخمك/ حيوان محاسبه گرديد. بيشترين و كمترين تعداد تخمك مربوط به گروه هاي ۷ و ۵ بود كه جمع آوري تخمك در آن ها به ترتيب در ساعت هاي ۱۹-۲۴ و ۹-۱۴ كه به فاصله ۲۳-۳۰ ساعت پس از تزريق HCG انجام شده بود (p<0.01). تعداد تخمك هاي گريدا در ۷ گروه به ترتيب ۱۲٫۹، ۸٫۱، ۴۹٫۳، ۲۶٫۲، ۶۰، ۱۸٫۲ و ۵۴٫۸ درصد تعيين گرديد و بيشترين اختلاف مربوط به گروه هاي اول، دوم و ششم نسبت به گروه هاي سوم، پنجم و هفتم و همچنين گروه چهارم با گروه هفتم (p<0.001) بود. در ۲۷ مورد لقاح آزمايشگاهي كه انجام گرديد، از ۲۲۳ تخمك تلقيح شده با اسپرم، ۳۱ درصد ۶۹) تخمك) لقاح يافتند كه به ترتيب ۳۸٫۵، ۱۵٫۶، ۳۷٫۶، ۱۱٫۰، ۳۲٫۰، ۴۲٫۰ و ۱۰۰ درصد در بين هفت گروه مشاهده گرديد. بيشترين اختلاف بين گروه هفتم با گروه هاي دوم و چهارم بود (p<0.001). نتايج بدست آمده پيشنهاد مي كنند، بهترين زمان تخمك گيري در خرگوش آزمايشگاهي نژاد دوچ، بين ساعت ۱۹-۲۴ و با فاصله زماني ۲۳-۳۰ ساعت پس از تزريق HCG است كه تخمك هايي با تعداد و لقاح پذيري بيشتري را در پي دارد.