مقاله تاثير زمان حذف و تراکم علف قناري (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان حذف و تراکم علف قناري (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت عملکرد
مقاله تراکم علف هرز
مقاله رقابت
مقاله زمان حذف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف قناري يکي از علف هاي هرز مهم مزارع گندم در شمال ايران مي باشد. فاکتور زمان حذف علف هرز نيز در تداخل با گياه زراعي به منظور توسعه مدل هاي دقيق برآورد افت عملکرد از اهميت قابل توجهي برخوردار است. بدين منظور آزمايشات مزرعه در دو سال زراعي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد قائمشهر جهت تعيين اثر تراکم و زمان حذف علف قناري بر عملکرد گندم به اجرا گذاشته شد. علف قناري در فواصل زماني چهار هفته اي (به طور متوسط ۱۷۰ درجه روز) از زمان سبز شدن بذور گندم تا بيست و چهار هفته (به طور متوسط ۱۰۹۷ درجه روز) پس از آن، در کرت هاي آزمايشي وجين شدند. دامنه تراکم علف قناري بين ۰ تا ۳۲۰ بوته در متر مربع قرار داشت. تراکم هاي زياد علف قناري و حذف دير هنگام آن موجب بيشترين افت عملکرد (۴۴ درصد) گرديد. اختلاف عملکرد حاصل از حذف دير هنگام علف قناري با حذف در مراحل ابتدايي رشد قابل توجه بود (به طور متوسط ۳۳ درصد). اثر زمان حذف علف قناري (پارامتر C) در سال هاي مختلف تفاوت معني داري داشت. در اين مطالعه مشاهده شد كه زمان حذف علف قناري در كنار فاكتور زمان سبز شدن، از اهميت زيادي در برآورد افت عملكرد گياه زراعي، برخوردار بوده و اتفاده از علفكش هاي عمومي قبل از كاشت جهت پيش گرفتن سرعت سبز شدن گندم توصيه مي شود.