مقاله تاثير زمان هاي تداخل علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) بر عملکرد لوبيا سبز (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان هاي تداخل علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) بر عملکرد لوبيا سبز (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس ريشه قرمز
مقاله تداخل
مقاله لوبيا سبز
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت دقيق رقابت علف هاي هرز با گياهان زراعي، دستيابي به بهترين روش هاي مديريت آن ها را امکان پذير مي سازد. به منظور مطالعه عکس العمل صفات مرتبط با عملکرد لوبيا سبز به زمان هاي مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس ريشه قرمز آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي تبريزانجام گرفت. آزمايشها در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. تيمارها شامل زمان هاي تداخل تاج خروس در شش سطح دو، چهار، شش، هشت و ۱۰ هفته پس از سبز شدن لوبيا و تداخل تمام فصل آن و شاهد بدون علف هرز بودند. در تمامي تيمارها بذرهاي تاج خروس همزمان با لوبيا کشت و در زمان هاي مربوط به سطوح تيمار از مزرعه وجين شدند. نتايج نشان داد که تاثير تيمارهاي مختلف بر روي کليه صفات معني دار بود. حضور تاج خروس در طول ۲۸ روز اول دوره رشد بر روي درصد پوشش سبز لوبيا در مرحله گلدهي تاثير نداشت. وزن ماده خشک اندام هاي هوايي لوبيا در شاهد بدون علف هرز (۶۷۳٫۶ کيلوگرم در هکتار) مشابه با تيمارهاي تداخل دو و چهار هفته اي تاج خروس در مراحل اوليه رشد بود. عملکرد نيام تيمار تداخل دو هفته اي تاج خروس در مراحل اوليه دوره رشد لوبيا کاهش معني داري در عملکرد نيام ايجاد نکرد. ميزان کاهش عملکرد تيمار تداخل تمام فصل علف هرز نسبت به شاهد بدون علف هرز برابر %۶۷ درصد بود. با در نظر گرفتن حداکثر کاهش عملکرد مجاز %۱۰ و نتايج اين آزمايش بايستي کنترل تاج خروس را در صورت ادامه حضور آن در مزرعه تا بيش از چهار هفته اول رشد، ضروري دانست.