مقاله تاثير زمان وجين بر ترکيب گونه اي، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصيات فيزيولوژيکي علف هاي هرز ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان وجين بر ترکيب گونه اي، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصيات فيزيولوژيکي علف هاي هرز ذرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص برگ
مقاله سرعت رشد
مقاله مراحل فنولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي سوادكوهي مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان ارسطو
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير زمان وجين بر ترکيب گونه اي، تراکم، وزن خشک و خصوصيات فيزيولوژيکي علف هاي هرز ذرت Zea mays) ) آزمايشي درسال زراعي ۱۳۸۵ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار و ۱۴ تيمار در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري اجرا شد. تيمارها به صورت وجين علف هاي هرز در مراحل مختلف فنولوژيکي رشد ذرت شامل ۴ برگي، ۶ برگي، ۸ برگي، ۱۰ برگي، ۱۴ برگي، تاسل دهي به همراه تيمارهاي تداخل علف هرز تا مراحل مذکور و دو تيمار وجين و تداخل علف هاي هرز تا انتهاي فصل رشد به عنوان شاهد بود. داده هاي اين آزمايش از طريق انداره گيري خصوصيات علف هرز تيمارهاي کنترل در پايان فصل و تيمارهاي تداخل در انتهاي مراحل فوق بدست آمدند. نتايج نشان داد که تراکم علف هاي هرز در تيمارهاي تداخل تا مرحله ۸ برگي ذرت افزايش و بعد از اين مرحله کاهش يافت ولي علف هاي هرز موجود با افزايش وزن خشک فشار رقابتي خود را به جامعه گياهي وارد ساختند. همچنين تراکم و وزن خشک علف هاي هرز انتهاي فصل در طول دوره کنترل روندي کاهشي داشت و علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) با تراکمي در حدود ۵۰ درصد از کل تعداد علف هاي هرز در طول فصل رشد به عنوان علف هرز غالب شناسايي شد و بيشترين درصد شاخص سطح برگ و سرعت رشد علف هرز نيز در طول دوره تداخل مربوط به اين علف هرز بود. در اين آزمايش کنترل علف هاي هرز بعد از مرحله ۱۰ برگي و قبل از مرحله ۴ برگي ذرت تاثير چنداني در افزايش عملکرد ذرت نداشت.