مقاله تاثير زمان و مقدار مصرف علف کش متري بوزين بر عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات مهم زراعي ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان و مقدار مصرف علف کش متري بوزين بر عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات مهم زراعي ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش رويشي
مقاله پس رويشي
مقاله علف هرز و گياه سوزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان سحر
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عکس العمل ارقام مختلف گندم به مقدار و زمان کاربرد علف کش متري بوزين، آزمايشي در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور واقع در مشکين دشت کرج به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهاي آزمايش شامل سه رقم گندم (رقم شيراز، پيشتاز و لاين M-79-6)، مقدار مصرف علف کش متري بوزين (صفر، ۰٫۵، ۰٫۷۵ و ۱ کيلوگرم در هکتار از ماده تجارتي اين علف کش به صورت پودر وتابل ۷۵ درصد) و زمان کاربرد علف کش (پيش رويشي و پس رويشي در مرحله ۳ تا ۴ برگي گندم) بود. نتايج نشان داد که مقدار و زمان مصرف بر کليه صفات تاثير معني داري داشتند و تنها وزن هزرا دانه تحت تاثير اين تيمارها قرار نگرفت. بالاترين ميزان عملکرد در گندم رقم شيراز، پيشتاز و لاين M-79-6، مربوط به کاربرد ۰٫۵ و ۰٫۷۵ کيلوگرم در هکتار اين علف کش در مرحله پس رويشي بود. مقايسه نتايج حاصله حاکي از آن بود که کاربرد پس رويشي علف کش متري بوزين نسبت به کاربرد پيش رويشي آن با ايجاد کمترين ميزان سوختگي در ارقام مختلف گندم برتري داشت. در نهايت تيمار مناسب براي کنترل علف هاي هرز و عدم آسيب رساني به محصول به همراه عملکرد مطلوب، کاربرد مقدار ۰٫۵ کيلوگرم در هکتار به صورت پس رويشي مي باشد.