مقاله تاثير زوج درماني شناختي در کاهش ميزان افسردگي و افزايش رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير زوج درماني شناختي در کاهش ميزان افسردگي و افزايش رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله درمان شناختي
مقاله زوج ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كارجوكسمايي سونا
جناب آقای / سرکار خانم: جباري حوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زوج درماني شناختي يکي از انواع درمان هاي متداول در کاهش مشکلات روان شناختي از جمله افسردگي و بازسازي شناختي زوج ها در بين درمانگران و مشاوران خانواده است. هدف اين پژوهش تاثير زوج درماني شناختي در کاهش ميزان افسردگي و افزايش رضايت زناشويي در زوج هاي مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده و مداخله در مجتمع بهزيستي فياض بخش شهر اهواز بود.
روش: در اين پژوهش ۲۰ زوج زن و مرد از بين زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره فوق به صورت تصادفي ساده برگزيده شدند و بعد آنها به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل واگذار شدند. قبل از انجام مداخله آزمايشي (زوج درماني شناختي) ميزان افسردگي و رضايت زناشويي زوج ها در گروه هاي آزمايش و کنترل اندازه گيري شد. در مرحله بعد گروه تحت درمان ۸ جلسه تحت زوج درماني شناختي قرار گرفت و نه گروه کنترل. همچنين زوج هاي گروه آزمايش و کنترل دوباره دو هفته بعد از پايان آخرين جلسه درماني، از لحاظ ميزان افسردگي و رضايت زناشويي (پس آزمون) مورد سنجش قرار گرفتند.
يافته ها: تفاضل ميانگين نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون تي-تست نشان داد که بين زوج هاي تحت زوج درماني شناختي (گروه آزمايش) و زوج هاي بدون درمان (گروه کنترل) از لحاظ ميزان افسردگي و رضايت زناشويي تفاوت معنادار وجود دارد (کاهش ميزان افسردگي و افزايش رضايت زناشويي در زوج درماني شناختي). همچنين ميزان بهبودي و افزايش متغيرهاي افسردگي و رضايت زناشويي در گروه آزمايش به طور نسبي ۵۹٫۳۰% و ۶۷٫۹۲% بود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها مي توان نتيجه گيري کرد که روان شناسان و مشاوران خانواده مي توانند از روش زوج درماني شناختي براي کاهش افسردگي و افزايش رضايت زناشويي زوج ها استفاده نمايند.