مقاله تاثير زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي بر رضايت و صميميت جنسي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۹۶ تا ۵۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثير زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي بر رضايت و صميميت جنسي زوجين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت جنسي
مقاله زوج درماني
مقاله صميميت جنسي
مقاله نظريه دلبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بطلاني سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سياه مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش کار: اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه شاهد همراه با پي گيري بود. نمونه اين پژوهش، ۳۰ زوج از زوجين مراجعه کننده به فرهنگ سراي شهر اصفهان بود که به صورت تصادفي در دو گروه آزمون (۱۵زوج) و شاهد (۱۵زوج) تقسيم شدند. پرسش نامه رضايت جنسي و پرسش نامه صميميت جنسي به عنوان پيش آزمون اجرا و سپس براي گروه آزمون جلسات زوج درماني بر اساس نظريه دلبستگي برگزار گرديد. بعد از دو هفته از اتمام جلسات، از دو گروه آزمون و شاهد، پس آزمون به عمل آمد. دو ماه بعد، آزمون پي گيري از دو گروه آزمون و شاهد انجام گرفت. براي تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۳ و روش هاي آمار توصيفي (جداول ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (تحليل کوواريانس) استفاده شد.
يافته ها: زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي، رضايت جنسي زوجين (P>0.001)، (F=512.211) در پس آزمون و در پي گيري (P>0.001(F=789.405) و صميميت جنسي زوجين (P>0.001)، (F=818.63) در پس آزمون و در پي گيري (P>0.001)، (F=1706.63) را به طور معني داري افزايش داده است.
نتيجه گيري: استفاده از اين طرح درماني مي تواند به افزايش رضايت جنسي زوجين و هم چنين صميميت جنسي ميان آن ها، کمک کند و روابط كلي زوجين را بهبود بخشد.