مقاله تاثير زوج درماني هيجان مدار بر بهبود الگوهاي ارتباطي جانبازان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ و همسران شان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير زوج درماني هيجان مدار بر بهبود الگوهاي ارتباطي جانبازان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ و همسران شان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوج درماني هيجان مدار
مقاله الگو هاي ارتباطي
مقاله اختلال استرس پس از ضربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف شناخت تاثير زوج درماني هيجان مدار بر بهبود الگوهاي ارتباطي جانبازان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ و همسران شان انجام شد. روش تحقيق تجربي بوده، به اين منظور ۲۸ جانباز مبتلا به PTSD و همسران شان به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمايش جايگزين شدند.
جمع آوري داده ها به وسيله مصاحبه PTSD و پرسشنامه الگوهاي ارتباطي کـريستنسن و سالاوي (۱۹۸۴) انجام شد. پس از پيش آزمون، گروه آزمايش ۱۰ جلسه زوج درماني هيجان مدار را دريافت کردند و گروه کنترل در ليست انتظار قرار گرفتند. تحليل کواريانس نتايج پ‍ژوهش بيانگر تفاوت معناداري بين دو گروه آزمايش و کنترل بود. به عبارت ديگر اين مدل درماني باعث بالا رفتن ميزان استفاده زوج ها از الگوي ارتباطي سازنده متقابل و پايين آمدن ميزان استفاده آن ها از الگو هاي ارتباطي اجتنابي متقابل و توقع/كناره گيري شده است. به طور کلي بيشتر مطالعات باليني در اين زمينه بر روي درمان هاي فردي متمرکز است و درمان هاي زوجي و خانوادگي ناديده گرفته شده اند. اما به نظر مي رسد بالا رفتن ميزان استفاده جانبازان PTSD و همسران شان از الگوي ارتباطي سازنده متقابل موجب افزايش ميزان سلامت رواني آن ها مي شود.