مقاله تاثير زيرشكني بر برخي از خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد آفتابگردان در دشت مهيار اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير زيرشكني بر برخي از خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد آفتابگردان در دشت مهيار اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله خاك ورزي اوليه
مقاله گاوآهن برگرداندار
مقاله مقاومت به نفوذ خاك
مقاله ساب سويلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سلطان آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميران زاده مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثر زيرشكني خاك بر برخي از خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد آفتابگردان روغني در تابستان ۱۳۸۱ در دشت مهيار اصفهان واقع در ۳۰ كيلومتري جنوب اصفهان انجام شد. طرح به صورت بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار بود كه تيمارهاي آزمايش شامل ۱- شخم با گاو آهن برگرداندار تا عمق ۲۵-۲۰ سانتي متر و كشت در كف كرت (T1) 2- شخم با گاو آهن برگرداندار تا عمق ۲۵-۲۰ سانتي متر و كشت بر روي پشته۳ (T2) – زيرشكني به وسيله ساب سويلر تا عمق ۴۵-۴۰ سانتي متر و شخم با گاو آهن برگرداندار تا عمق ۲۵-۲۰ سانتي متر و كشت در كف كرت (T3) انتخاب گرديد. در تيمار T3 به منظور زيرشكني خاك تا عمق ۴۵-۴۰ سانتي متري، ابتدا خاك توسط ساب سويلر تا عمق ۴۵-۴۰ سانتي متر زيرشكني شده و سپس توسط گاوآهن تا عمق ۲۵ سانتي متري برگردانده شد. صفات جرم مخصوص ظاهري خاك، مقاومت به نفوذ خاك، سرعت نفوذ آب به خاك، درصد روغن، وزن خشك بوته، طول ريشه و عملكرد دانه اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه جرم مخصوص ظاهري در زمين شخم خورده تا عمق ۴۵-۴۰ سانتي متر نسبت به عمق ۲۵-۲۰ سانتي متري تفاوت معني داري نداشت. همچنين سرعت نفوذ آب در خاك در حالت استفاده يا عدم استفاده از ساب سويلر تفاوت معني داري نداشت در حالي كه مقدار مقاومت به نفوذ در شخم ۴۵-۴۰ سانتي متر كمتر از شخم ۲۵-۲۰ سانتي متر بوده است. در اندازه گيري خصوصيات گياهي، بين سه روش خاك ورزي در مقادير وزن خشك بوته، طول ريشه و عملكرد دانه اختلاف معني داري مشاهده نگرديد، اما درصد روغن آفتابگردان در حالت جوي و پشته در سطح آماري پنج درصد كمتر از دو روش ديگر بود. با توجه به هزينه بالاي زيرين شكني، استفاده از آن توصيه نمي شود.