مقاله تاثير زيوليت بر پارامترهاي رشد ماهي کپور درياي مازندران (Common carp L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير زيوليت بر پارامترهاي رشد ماهي کپور درياي مازندران (Common carp L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيوليت
مقاله شرايط محيطي
مقاله ماهي کپور دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فارابي سيدمحمدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگم نوروزيان اميري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو مژده
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: نوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از زيوليت در بهبود شرايط محيطي ماهي کپور (Common carp L.) در يک طرح تحقيقاتي مورد بررسي قرار گرفت. در اين طرح بچه ماهي کپور دريايي با ميانگين وزن ۱۳ گرم در چهار گروه تيمار با سه تکرار و در هر واحد آزمايشي ۶۰ ماهي قرار گرفتند. مدت ازمايش ۶۰ روز و در قالب طرح کامل تصادفي بود. شرايط آزمايش شامل ۲۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ ميلي گرم در ليتر زيوليت و بدون زيوليت انجام گرفت. ميزان درجه حرارت، هدايت الکتريکي، شوري و اکسيژن در طول ازمايش يکسان بود، ولي ميزان نيتريت، نيترات، امونيوم، و امونياک و سختي کل در تيمارهاي زيوليت کمتر از شاهد بود، هر چند که اين کاهش اختلاف معني داري را نشان نداد. ساير پارامترهاي آب مانند TDS، pH  و سولفيد تفاوتي را بين تيمار و شاهد نشان نداد. نتايج آزمايش نشان داد که استفاده از زيوليت در بهبود شرايط محيطي براي پرورش بچه ماهي کپور بر ميانگين وزن نهايي، افزايش وزن، ميزان رشد ويژه، ميانگين خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي به رغم اختلاف محسوس بين شاهد وتيمارهاي ۸۰ و ۱۲۰ ميلي گرم در ليتر، اختلاف معني داري نشان نداده است. در ماهيان تيمار ۸۰ ميلي گرم افزايش وزن ۳۱ درصد، درصد افزايش وزن، ۴۰ درصد، سرعت رشد روزانه ۲۹ درصد، ضريب رشد ويژه ۲۹ درصد و بازده مصرف پروتيين ۴۲ درصد بيشتر از شاهد بوده است. ضريب تبديل غذايي در گروه شاهد ۳٫۰۷ و براي تيمار ۸۰ ميلي گرم، ۲٫۳۴ بوده است. نتايج آزمايش نشان داد که در شرايط مناسب از نظر محيط پرورش که با استفاده از زيوليت و يا با مديريت در مزارع پرورش ماهي ايجاد مي شود، مي توان پارامترهاي رشد ماهي را بهبود بخشيد.