مقاله تاثير ساخت و ارايه نقشه مفهومي و سبک يادگيري بر يادداري، درک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ساخت و ارايه نقشه مفهومي و سبک يادگيري بر يادداري، درک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه مفهومي
مقاله سبک يادگيري
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصرآبادي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به مقايسه اثربخشي دو شيوه ساخت نقشه هاي مفهومي توسط فراگيران و ارايه نقشه هاي از قبل آماده شده بر يادداري، درک و حل مساله براي در نظرگرفتن سبک يادگيري آزمودني ها پرداخته است. اثرات کاربندي ها از طريق دو آزمون پيشرفت تحصيلي که داراي شاخص هاي قابل قبول روايي و پايايي بودند، مورد اندازه گيري قرار گرفتند. براي اندازه گيري سبک يادگيري وابسته به زمينه و نابسته به زمينه، آزمودني ها از آزمون گروهي اشکال نهفته استفاده شد. پژوهش بر اساس طرح نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون طراحي شده است. شش کلاس به روش نمونه گيري هدفمند به عنوان ۴ گروه آزمايشي و ۲ گروه کنترل انتخاب شدند. در دو گروه آزمايشي، نقشه هاي از قبل آماده شده به آزمودني ها ارايه شد و اعضاي دو گروه آزمايشي ديگر به تهيه نقشه هاي مفهومي پرداختند. در گروه هاي کنترل نيز آزمودني ها به شيوه مرسوم به يادگيري متن هاي درسي مشابه پرداختند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که ارايه نقشه مفهومي در شرايطي که سبک يادگيري آزمودني ها وابسته به زمينه باشد نسبت به ساخت تاثير بيشتري دارد و ساخت نقشه مفهومي در شرايطي که آزمودني ها داراي سبک نابسته به زمينه باشند بر ارايه نقشه مفهومي برتري دارد. بدون در نظر گرفتن سبک يادگيري هيچ کدام از اين دو روش برتري چشم گيري نسبت به هم نداشتند.