مقاله تاثير سازه هاي اجتماعي قانون گرايي، اطمينان طلبي، سطح تحصيلات، فردگرايي، جنسيت، رشته تحصيلي و سابقه هاي کاري بر افشاگري مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير سازه هاي اجتماعي قانون گرايي، اطمينان طلبي، سطح تحصيلات، فردگرايي، جنسيت، رشته تحصيلي و سابقه هاي کاري بر افشاگري مالي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشاگري مالي
مقاله سازه اجتماعي
مقاله قانون گرايي
مقاله اطمينان طلبي
مقاله فردگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تاثير سازه هاي اجتماعي قانون گرايي، اطمينان طلبي، سطح تحصيلات، فردگرايي، جنسيت، رشته تحصيلي و سابقه هاي كاري بر افشاگري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسي مي شود. همچنين، با استفاده از فرضيه هاي تاييد شده پژوهش، جهت ارزيابي افشاگري مالي شركت هاي مورد بررسي، مدل رگرسيوني ارايه مي شود. به اين منظور، سازه هاي قانون گرايي، اطمينان طلبي، سطح تحصيلات، فردگرايي، جنسيت، رشته تحصيلي و سابقه هاي كاري مديران مالي صنايع مختلف شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب هفت فرضيه مورد بررسي قرار مي گيرد. ابزار مورد استفاده براي انجام پژوهش پرسش نامه است و از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است.
نتايج حاصل از آزمون  آماري فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد كه سازه هاي اجتماعي قانون گرايي، اطمينان طلبي و فردگرايي بر افشاگري مالي شركت هاي مورد بررسي تاثير معنادار و مستقيمي دارد و تاثير سازه هاي اجتماعي بررسي شده ديگر به لحاظ آماري معنا دار نيست. همچنين، طبق نتايج به دست آمده، فردگرايي بيشترين تاثير را بر افشاگري مالي دارد.