مقاله تاثير سازگاري تمرين بر تغييرات TNFα، CD4، CD8 و IgA خون زنان فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير سازگاري تمرين بر تغييرات TNFα، CD4، CD8 و IgA خون زنان فعال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه ايمني
مقاله فعاليت ورزشي
مقاله زنان فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نامني فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، مطالعه تاثير يک دوره تمرين استقامتي منتخب بر TNFα، CD4، CD8 و IgA پلاسماي خون زنان فعال بود. نمونه آماري، ۲۰ نفر دانشجوي دختر تربيت بدني بودند که به طور تصادفي ساده در دو گروه تجربي و کنترل قرار گرفتند. پس از ثبت مشخصات توصيفي (قد، وزن، سن، درصد چربي و حداکثر اکسيژن مصرفي) کليه آزمودني ها، اولين نمونه خون از هر دو گروه اخذ شد، سپس پروتکل بروس را هر دو گروه تا مرز خستگي بر روي تردميل انجام دادند. پس از آن، نمونه خون دوم اخذ شد. گروه تجربي طي هشت هفته، يک دوره تمرين هوازي دويدن فزاينده را انجام دادند. پس از هشت هفته، هر دو گروه مجددا پروتکل بروس را تکرار کردند. نمونه هاي خون، قبل و پس از پروتکل بروس، جمع آوري شد. براي اندازه گيري TNFα و IgA از کيت با روش الايزا استفاده شد و درصد سلول هاي CD4 و CD8 با روش فلوسايتومتري با استفاده از سه رنگ، تعيين گرديد. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مقايسه و معني داري نتايج، تعيين شد. نتايج معني دار توسط آزمون تعقيبي شفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد انجام يک دوره تمرين هوازي پس از فعاليت شديد، باعث تغيير معني دار در TNFα و IgA نشده است، اما در تعداد و درصد  CD4و CD8 تغييرات معني دار ايجاد شده بود. با توجه به اين نتايج مي توان گفت تمرين هوازي بر تغييرات برخي از اجزاي ايمني CD4) و (CD8 موثر بوده و باعث تقويت و سازگاري ايمني اکتسابي شده است.